Решение 148

Р Е Ш Е Н И Е № 148 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до МРРБ за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на решение за

Решение 147

Р Е Ш Е Н И Е № 147 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2

Решение 146

Р Е Ш Е Н И Е № 146 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2

Решение 145

Р Е Ш Е Н И Е № 145 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на 4 700,00 (четири хиляди и седемстотин) лв. от бюджета на Община Пловдив за 2012 год. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования по Протокол № 1 от 23.03.2012 г. на

Решение 144

Р Е Ш Е Н И Е № 144 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  26. 04. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив, приет с Решение № 409, взето с Протокол № 28 от 28. 10. 2010