Решение № 74

Р Е Ш Е Н И Е № 74 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция”, приет с решение № 406 от 05.11.2009 г; 2. Отмяна на

Решение № 73

Р Е Ш Е Н И Е № 73 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.2010

Решение № 72

Р Е Ш Е Н И Е № 72 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Промяна на решение № 99 на Общински съвет, взето с протокол № 6 от 26.03.2009 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от

Решение № 71

Р Е Ш Е Н И Е № 71 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Върнато за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на решение № 39, взето с Протокол № 4 от 17.02.2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Даниела Желязкова – общински

Решение № 70

Р Е Ш Е Н И Е № 70 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илко Илиев-Председател на Общински съвет-Пловдив   На основание чл. 21,