Решение 228

Р Е Ш Е Н И Е № 228 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Въвеждане на постоянни сезонни/летни/ маршрутни разписания по предложение на фирмите-превозвачи, извършващи вътрешноградски транспорт на територията на Община Пловдив от 01 юли

Решение 227

Р Е Ш Е Н И Е № 227 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Създаване на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков –

Решение 226

Р Е Ш Е Н И Е № 226 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в град Пловдив, приета с Решение №533, взето с Протокол №23 от

Решение 225

Р Е Ш Е Н И Е № 225 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финализиране ликвидацията на „Чистота” ЕООД /в ликвидация/ гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:  Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл.21, ал.1,

Решение 224

Р Е Ш Е Н И Е № 224 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на «МБАЛ Пловдив» АД гр.Пловдив да гласува по проекто-решения, указани в покана за свикване на