Решение № 250

Р Е Ш Е Н И Е № 250 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Обелос Пловдив” АД – Пловдив за изразяване на становище по проекторешенията на редовното

Решение № 249

Р Е Ш Е Н И Е № 249 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Екологичен завод” АД – гр. Пловдив да изрази становище по проектрешения на редовно годишно

Решение № 248

Р Е Ш Е Н И Е № 248 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на Стратегия за младежка политика на Община Пловдив за периода 2010-2020 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 12,

Решение № 247

Р Е Ш Е Н И Е № 247 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на „Стратегия за превенция на престъпността на Община Пловдив 2011-2015 г.”   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 12

Решение № 246

Р Е Ш Е Н И Е № 246 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Предоставяне под наем за срок от  10 /десет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен”, бул. “Руски” № 86,  а именно: стая