Решение № 240

Р Е Ш Е Н И Е № 240 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Промяна в списъка на обектите, приет с Решение № 348, взето с Протокол № 18 от 08. 10. 2009 г., изменено и допълнено с Решение № 32, взето с Протокол № 3 от 28. 01. 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение № 239

Р Е Ш Е Н И Е № 239 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за изменение на Решение на Общински съвет – Пловдив № 182, взето с Протокол № 14 от 26. 05. 2011 г. поради допусната техническа грешка   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение № 238

Р Е Ш Е Н И Е № 238 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР „Тракия“, бл.191, зона А-2, вх.Г, ет.2, ап. №4, в УПИ I- комплексно

Решение № 237

Р Е Ш Е Н И Е № 237 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. „Васил Левски“ №**, вх.**, ет.**, ап.**, район „Северен“, който имот по

Решение № 236

Р Е Ш Е Н И Е № 236 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Доклад за изпълнение на общинската Стратегия за закрила на детето – Община Пловдив 2009 – 2011 г. за периода: 01. 01. 2010 г.-31. 03. 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Търновайлиски–Зам.-кмет