Решение № 235

Р Е Ш Е Н И Е № 235 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Търновайлиски–Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и

Решение № 234

Р Е Ш Е Н И Е № 234 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с решение на ОбС – Пловдив № 22, взето с Протокол № 4 от 17. 02. 2005

Решение № 233

Р Е Ш Е Н И Е № 233 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ 16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Структурни промени в дейност 122 – „Общинска администрация – делегирана от държавата дейност, дейност 898 – Други дейности по икономиката, Бюджетна дейност 701 – Почивно дело и

Решение № 232

Р Е Ш Е Н И Е № 232 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Бюджета на Община Пловдив за 2011 г., във връзка с Решение № 306, взето с Протокол № 22 от 03. 08. 2010 г. относно: Създаване на Общинско предприятие „Туризъм”   ПО

Решение № 231

Р Е Ш Е Н И Е № 231 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пловдив за 2011 г. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА