Решение 158

Р Е Ш Е Н И Е № 158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  17. 05. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.2010г., изм. и

Решение 157

Р Е Ш Е Н И Е № 157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  17. 05. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отправяне на предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за предоставяне на концесия от 03.07.2003 г., сключен между Община Пловдив като концедент и „Елиза 1999” ООД

Решение 156

Р Е Ш Е Н И Е № 156 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  17. 05. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на ОСНВ 2011 г.; Отчет ПИЦ – Пловдив за 2011 г.; Отчет за изпълнение на план-сметката за разпределение на средства за финансово обезпечаване на мероприятията за

Решение 155

Р Е Ш Е Н И Е № 155 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  17. 05. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Решение № 322/ 17. 09. 2009 г. на Общински съвет – Пловдив, касаещо приемане на промяна на собственика на монтирана Автоматична станция за мониторинг на води № PLO-01 от

Решение 154

Р Е Ш Е Н И Е № 154 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  17. 05. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на разходите за заплати за 2012 г. по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив   На