Решение № 255

Р Е Ш Е Н И Е № 255 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Решение № 175, взето с  Протокол № 14 от 26. 05. 2011 г. на Общински съвет – Пловдив, върнато от Областния управител за ново обсъждане и съобразяване със законовите

Решение № 254

Р Е Ш Е Н И Е № 254 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    І. Изменение на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., приета с решение № 22, взето с протокол № 3 от 28.01.2011 г. в

Решение № 253

Р Е Ш Е Н И Е № 253 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Отмяна на Решение № 246/25. 06. 2009 г. и Предоставяне за безвъзмездно управление на НХГ „Цанко Лавренов” недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Янко

Решение № 252

Р Е Ш Е Н И Е № 252 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската

Решение № 251

Р Е Ш Е Н И Е № 251 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О : Освобождаване на контрольора на „Чистота” ЕООД  /в ликв./   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,