Решение 176

Р Е Ш Е Н И Е № 176 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ) О Т Н О С Н О :    I. Приемане на годишните финансови отчети за 2023 г. и годишните доклади за дейността на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност,

Решение 175

Р Е Ш Е Н И Е № 175 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 25, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.530.443, с площ 64 кв.м. по

Решение 174

Р Е Ш Е Н И Е № 174 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се гр.Пловдив, ул. „Зора“, представляващ поземлен имот с идентификатор 56784.519.911, за който е отреден УПИ IX-519.911,

Решение 173

Р Е Ш Е Н И Е № 173 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на т. III от Решение № 147, взето с Протокол № 8 от 16. 05. 2024 г. на Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ПК по „Образование, наука, вероизповедание и етнически

Решение 172

Р Е Ш Е Н И Е № 172 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка” АД, ЕИК ************ да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на