Решение 141

Р Е Ш Е Н И Е № 141 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 237.834-жил. стр., 237.835-жил. стр., 237.836-жил. стр., 237.837-жил. стр., XXII-237.104 жил. стр, XXIII- 237.105 жил. стр., XXIV-237.106 жил. стр., XXV-237.107 жил.

Решение 139

Р Е Ш Е Н И Е № 139 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и схеми на инженерната инфраструктура – части

Решение 138

Р Е Ш Е Н И Е № 138 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ИД 56784.248.78  по КККР на гр. Пловдив, район „Западен“, местност „Прослав“ с промяна предназначение на земеделска земя за

Решение 136

Р Е Ш Е Н И Е № 136 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. с доклад на независимия одитор на Общинска фондация „Пловдив 2019“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Панов – Зам.-кмет на

Решение 135

Р Е Ш Е Н И Е № 135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за сключване на споразумение между Община Пловдив и Община Марица за реализация на обект: „Етап ІІІ – „Реконструкция и разширение на