Решение 274

Р Е Ш Е Н И Е № 274 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 50, взето с

Решение 273

Р Е Ш Е Н И Е № 273 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за части от недвижим имот – публична

Решение 272

Р Е Ш Е Н И Е № 272 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Включване на финансови средства в бюджета на Община Пловдив за 2022 г., свързани с допълнителни разходи за обекти: стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив“ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение 271

Р Е Ш Е Н И Е № 271 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Финансово награждаване на пловдивските състезатели, участвали на Олимпийските игри в Токио 2020   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл.

Решение 270

Р Е Ш Е Н И Е № 270 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 29. 09. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. ”Деде Агач” № 21, а