Решение 198

Р Е Ш Е Н И Е № 198 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Организация и контрол на транспорта”, ведно с Приложение № 2 –

Решение 197

Р Е Ш Е Н И Е № 197 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Радостни обреди”, ведно с Приложение № 2 – „Опис на ДМА към 31.12.2021

Решение 196

Р Е Ш Е Н И Е № 196 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Разрешение за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години чрез провеждане на публичен търг е тайно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за

Решение 195

Р Е Ш Е Н И Е № 195 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното

Решение 194 /п/

Р Е Ш Е Н И Е № 194  ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г. О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за дарение в полза на МБАЛ „Св. Мина – Пловдив” ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Централен, ул. “Иван Вазов” № 59