Решение 62

Р Е Ш Е Н И Е № 62 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  16. 02. 2012  г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция”, приет с     Решение №406, взето с Протокол

Решение 61

Р Е Ш Е Н И Е № 61 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  16. 02. 2012  г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП  “Градини и паркове”, приет с Решение №405 от 25.10.2006г. на Общински

Решение 60

Р Е Ш Е Н И Е № 60 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  16. 02. 2012  г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ) О Т Н О С Н О :    І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Жилфонд”, приет с Решение №403 от 25.10.2006г. на Общински съвет Пловдив,

Решение 59

Р Е Ш Е Н И Е № 59 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  16. 02. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Закриване на Общинско предприятие „Пловдивспорт”, гр. Пловдив и отмяна на Правилник за устройството и дейността на ОП „Пловдивспорт” с Приложенията към него   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Решение 58

Р Е Ш Е Н И Е № 58 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  16. 02. 2012  г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за приемане на Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., на основание чл. 8, ал. 9