Решение № 258

Р Е Ш Е Н И Е № 258 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Предоставяне под наем за срок от  3 /три/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Източен”, ул. “Пламък” № 14,  а именно: нежилищна

Решение № 257

Р Е Ш Е Н И Е № 257 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно  наддаване за обект: „Самостоятелен обект – масивна едноетажна нежилищна сграда с идентификатор 56784.540.202.4, на един етаж,

Решение № 256

Р Е Ш Е Н И Е № 256 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно  наддаване за ОНИ, представляващ: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 56784.507.332.1.1 по кадастралната карта и

Решение № 255

Р Е Ш Е Н И Е № 255 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Решение № 175, взето с  Протокол № 14 от 26. 05. 2011 г. на Общински съвет – Пловдив, върнато от Областния управител за ново обсъждане и съобразяване със законовите

Решение № 254

Р Е Ш Е Н И Е № 254 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  16. 06. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    І. Изменение на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., приета с решение № 22, взето с протокол № 3 от 28.01.2011 г. в