Решение № 77

Р Е Ш Е Н И Е № 77 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Промяна в Съвета за управление на Специализирания общински фонд към Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от Коалиция за Пловдив; ППГОС от ВМРО-НИЕ и ППГОС от ССД,

Решение № 76

Р Е Ш Е Н И Е № 76 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Промяна на Правилника за организация и работа на Специализиран общински фонд, приет с Решение № 154, взето с Протокол № 11 от 12. 06. 2008 г., променен с Решение № 36, взето с Протокол № 2 от

Решение № 75

Р Е Ш Е Н И Е № 75 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :   1. Регламент за приемане на годишните финансови отчети за 2010 г. на търговските дружества с участие на Община Пловдив; 2. Определяне размера на дивидента от печалбата за 2010 г., дължим

Решение № 74

Р Е Ш Е Н И Е № 74 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция”, приет с решение № 406 от 05.11.2009 г; 2. Отмяна на

Решение № 73

Р Е Ш Е Н И Е № 73 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  17. 03. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.2010