Решение 65

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  19. 03. 2015 г.

 /ПРИЛОЖЕНИЕ    СКИЦИ /

О Т Н О С Н О :    Одобряване изменение на ОУП-Пловдив, одобрен с решение № 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет-Пловдив, в обхвата на устройствена зона „Зса“ – спорт и атракции на територията на спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 във вр. с чл.5, ал.1 от ЗУТ, чл.215, ал.6 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, изпълнение условията на чл.127, ал.1 и чл.127, ал.2, т.2 от ЗУТ, предвид изложените в предложение с вх. № 15ХІ-83 от 11. 03. 2015 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява изменение на ОУП-Пловдив, одобрен с решение № 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет-Пловдив, в обхвата на устройствена зона „ЗСА“ – спорт и атракции на територията на спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив.

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Пловдив.

3. На основание на чл.215, ал.6 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие с правни основания чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 във вр. с чл.5, ал.1 от ЗУТ, чл.215, ал.6 от ЗУТ, във връзка с наличие условията на чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, Решение № 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет – Пловдив, Решение № 372, взето с протокол № 17 от 17.10.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, изпълнение условията на чл.127, ал.1 и чл.127, ал.2, т.2 от ЗУТ, протокол № 24, т.1 от 30.05.2014 г. на ЕСУТ при община Пловдив, с който е приет служебно изработения проект за изменение на ОУП Пловдив, Решение № ПВ-3-ЕО/08.05.2014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, Определение № 513 от 05.03.2015 г. по адм.дело № 1443/2014 г. на Административен съд – Пловдив, VІ състав; Фактически основания: С решение № 368, взето с протокол № 29 от 29.11.2001 г. на Общински съвет-Пловдив, е одобрен ПУП-ППЗР „Спортен комплекс Отдих и култура“, гр. Пловдив, който определя конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхвати от плана. Подробният устройствен план е структурирал територията в три устройствени зони: Спортна, Парково-атракционна и Паркова; С решение № 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет – Пловдив, е одобрен ОУП-Пловдив, който определя преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана. За територията на спортен комплекс „Отдих и култура“ устройственият режим на територията е определена като урбанизирана територия за „Територии за озеленяване и спорт“, като са установени граници на две устройствени зони: зона „ЗОЗ“ – градски паркове и градини и зона „ЗСА“ – спорт и атракции; С решение № 372, взето с протокол № 17 от 17.10.2013 г. на Общински съвет-Пловдив е одобрено планово задание по см. на чл.125 от ЗУТ за изменение на ОУП-Пловдив в обхвата на устройствена зона „ЗСА“-спорт и атракции на територията на Спортен комплекс Отдих и култура и е разрешено изработването на изменение на ОУП-Пловдив; Със заповед № 13 ОА 3050/25.11.2013 г. на кмета на община Пловдив е възложено на длъжностни лица от дирекция „Устройство на територията“-община Пловдив да изработят служебно всички необходими графични и текстови материали относно изменение на ОУП-Пловдив, в обхвата на устройствена зона „Зса“ – спорт и атракции на територията на спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив; През м.ноември 2013 г. е проведено обществено обсъждане на служебно изработения проект за изменение на ОУП-Пловдив, при спазване условията на чл.127, ал.1 от ЗУТ; Изготвено е Решение № ПВ-3-ЕО/08.05.2014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка, като е взето решение „Да не се извършва екологична оценка за Изменение на ОУП-Пловдив в обхват зона „ЗСА“ (спорт и атракции) в границите на територията на Спортен комплекс „Отдих и култура“;С Определение № 513 от 05.03.2015 г. по адм. дело № 1443/2014 г., Административен съд-Пловдив, VІ състав, е допуснато предварително изпълнение на Решение № ПВ-3-ЕО/08.05.2014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.03. 2015 г.;

2. Интернет страницата – 26. 03. 2015 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 26.03.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/