Решение № 56

Р Е Ш Е Н И Е № 56 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ 24. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Върнато от Областния управител на област Пловдив за ново обсъждане Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 28. 01. 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив   На

Решение № 55

Р Е Ш Е Н И Е № 55 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 24. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП  “Градини и паркове”, приет с Решение №405 от 25.10.2006г. на Общински съвет Пловдив,

Решение № 54

Р Е Ш Е Н И Е № 54 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 24. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :     Вземане на решение за предприемане на действия за сезиране на Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 17а от Закона за

Решение № 53

Р Е Ш Е Н И Е № 53 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 24. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на комисия по чл. 78 от Закона за концесиите за приемане на концесионен обект Пешеходен подлез до площад „Съединение”   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на

Решение № 52

Р Е Ш Е Н И Е № 52 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 24. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение и допълнение на Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27. 05. 2010 г., касаещо вземането на решение за предоставяне за управление на общинските училища – юридически лица на