Решение 259

Р Е Ш Е Н И Е № 259 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв. 6 от кв. „Прослав“, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение 258

Р Е Ш Е Н И Е № 258 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за допускане изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с ИД 56784,268.109 по КККР на гр. Пловдив, район „Западен“, местност „Прослав“ с промяна

Решение 257

Р Е Ш Е Н И Е № 257 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1020329, за жилищно строителство и обществено обслужване и за УПИ XLIII-533.602, за

Решение 256

Р Е Ш Е Н И Е № 256 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-5330025, 5330033, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности и УПИ

Решение 255

Р Е Ш Е Н И Е № 255 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 30 по плана на ПУП-ПУР с устройствени зони Жилищен парк „Марица Север“, гр. Пловдив   ПО