Решение № 50

Р Е Ш Е Н И Е № 50 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ 24. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Върнато от Областния управител на област Пловдив за ново обсъждане Решение № 26, взето с Протокол № 3 от 28. 01. 2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив   На

Решение № 49

Р Е Ш Е Н И Е № 49 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4  ОТ  17. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на ОНИ – Поземлен имот с идентификатор 56784.522.1991, с площ от 649 кв.м., застроен с две масивни сгради:

Решение № 48

Р Е Ш Е Н И Е № 48 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4  ОТ  17. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Разрешение за закупуване на подвижен рентгенов апарат от управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив”  ЕООД   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов–

Решение № 47

Р Е Ш Е Н И Е № 47 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4  ОТ  17. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Избор на управител на МБАЛ ‘Св.Мина’ ЕООД – търговско дружество със 100%  участие на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община

Решение № 46

Р Е Ш Е Н И Е № 46 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4  ОТ  17. 02. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – търговско дружество със 100 % участие на Община Пловдив ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов–