Решение № 32

Р Е Ш Е Н И Е № 32 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  28. 01. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение и допълнение на Решение № 348, взето с Протокол № 18 от 08. 10. 2009 г., касаещо вземането на решение за приемане и депониране на 100 000 тона балирани отпадъци от Столична община

Решение № 31

Р Е Ш Е Н И Е № 31 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  28. 01. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Поставяне на бюст-паметник на Негово Светейшество                                      Кирил Патриарх Български   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник Илко Илиев –

Решение № 30

Р Е Ш Е Н И Е № 30 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  28. 01. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото   събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр. Пловдив да гласува по проекторешения на извънредно Общо събрание на

Решение № 29

Р Е Ш Е Н И Е № 29 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  28. 01. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Решение за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Приоритет 2. 5 „Транснационално и

Решение № 28

Р Е Ш Е Н И Е № 28 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  28. 01. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на прието Решение на ОбС № 72, взето с Протокол № 4 от 26. 02. 2009 г. във връзка с участие на Община Пловдив с проект по Проект „Красива България” 2011 г. към Министерство на