Решение 113

Р Е Ш Е Н И Е № 113 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Промяна в съставите на Правна комисия, Постоянна комисия по „Общинска собственост и стопански дейности“, Постоянна комисия по „Устройство на територията и жилищна политика“ и

Решение 112

Р Е Ш Е Н И Е № 112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на  Общински съвет – Пловдив от ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във

Решение 111

Р Е Ш Е Н И Е № 111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка

Решение 110

Р Е Ш Е Н И Е № 110 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на разрешение за разполагане на нов корпус за физкултурен салон в двора на ОУ „ Екзарх Антим І- гр. Пловдив, УПИ II – 1292, училище, кв. 38/нов/ по плана на кв. „Освобождение

Решение 109

Р Е Ш Е Н И Е № 109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Провеждане на конкурсна процедура за избор на контрольори на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов