Решение 272

Р Е Ш Е Н И Е № 272 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  22. 10. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Медицински център VI – Пловдив, район „Централен“ ЕООД – с едноличен собственик на капитала община Пловдив   ПО

Решение 271

Р Е Ш Е Н И Е № 271 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  22. 10. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център I- Пловдив” ЕООД да сключи имуществена застраховка със „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и застраховка

Решение 270

Р Е Ш Е Н И Е № 270 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  22. 10. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на контрольор на Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД – търговско дружество със 100% общинско участие   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община

Решение 269

Р Е Ш Е Н И Е № 269 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  22. 10. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив” ЕООД за закупуване със собствени финансови средства, на разсрочено плащане, на нова

Решение 268

Р Е Ш Е Н И Е № 268 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  22. 10. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД и сключване на застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със