Решение 67

Р Е Ш Е Н И Е № 67 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за увеличаване на броя на приеманите деца в смесени дневни групи в детските ясли на територията на район „Централен“ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Стаменов – Кмет

Решение 66

Р Е Ш Е Н И Е № 66 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Одобряване на ПУП – ПП на линеен обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща мрежа в землището на гр.

Решение 65

Р Е Ш Е Н И Е № 65 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г. /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект за изменение на ПУП – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура „Улична канализация по общински път с

Решение 64

Р Е Ш Е Н И Е № 64 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) и план-схеми Водоснабдяване и канализация, Електрическа и

Решение 63

Р Е Ш Е Н И Е № 63 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Улична канализация от общински път с идентификатор 56784.383.95, през 56784.383.93