Определяне на зони на територията на Община Пловдив с Решение №4, взето с Протокол №1 от 22.01.2009г.

Определяне на зони на територията на Община Пловдив с Решение №4, взето с Протокол №1 от 22.01.2009г.