Решение 89

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

89

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ 17. 03. 2016 г.

 

О Т Н О С Н О :    Изменение на Решение № 406, взето с протокол № 21 от 17.12.2015г., на Общински съвет Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Златин Велев – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК , във връзка  с чл.36, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози и чл.19 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-96 от 09. 03. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Изменя т.2 от Решение № 406, взето с протокол № 21 от 17.12.2015г.на ОбС Пловдив, като текстът придобива следния вид:

 „Дава съгласие превозвача – „Автобусни превози Пловдив” ЕООД, определен в Споразумение между операторите по линиите на масовия обществен пътнически транспорт на територията на Община Пловдив (Приложение № 1), да издава едномесечни и тримесечни карти за преференциално пътуване за лицата по т. 1, букви „А”,”Б”,В”,”Г”,”Д” и „З” до постигане на пълна функционалност на „Системата за управление на градски транспорт”, която включва „Система за електронно таксуване на пътниците”, както и едногодишни карти за лицата по т. 1, букви „Е”,”Ж”, „И” и Й в системата на масовия градски транспорт на територията на община Пловдив при спазване на правилата на действащото законодателство.”

2. Допуска предварително изпълнение на решението съгласно чл.60, ал.1  от АПК.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК , във връзка  с чл.36, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози и чл.19 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите; С Решение № 406, взето с протокол № 21 от 17.12.2015г., на Общински съвет Пловдив е приет редът за издаване на абонаментите карти за пътуване на лица, ползващи привилегията за преференциални пътувания през 2016г. по основните линии на масовия обществен пътнически транспорт. Във връзка с изпълнението на Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001 от Община, в т.2  от цитираното решение на ОбС Пловдив е предвидено превозвачът „Автобусни превози Пловдив”ЕООД, определен в Споразумение между операторите  по линиите на масовия обществен пътнически транспорт на територията на Община Пловдив, да издава едномесечни и тримесечни карти за преференциално пътуване за различните групи лица със срок на валидност до 31.03.2016г.  или до пускане в действие на „Системата  за  управление на градски транспорт”,която включва  „Система за електронно таксуване на пътниците”, което от двете събития настъпи по-рано; От друга страна със Заповед № 16ОА-261/03.02.2016г. на кмета на Община Пловдив, е назначена работна група, със задача да преразгледа действащия механизъм за разпределяне на субсидиите и компенсациите за масовия градски транспорт на територията на община Пловдив и да изготви предложение за неговата промяна, касаещо нов модел на разпределяне на средствата за дейността, който да бъде съобразен с разпоредбите на относимото законодателство, новоприетата Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив и реализираните компоненти на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, както и да изготви предложение за цени на превозните документи в системата на масовия градски транспорт по основни автобусни линии, дефинирани с цитирания подзаконов нормативен  акт на Общински съвет Пловдив.  След проведените заседания на работната група и проведените преговори с представителите на операторите бе направен извод, че е необходимо допълнение на действащия Механизъм с методика за разпределяне на приходите от дейността, което в общи линии ще запази досега действащите местни правила, но по този начин ще се стартира преходът към новите правила по отношение издаването на превозните документи;  Именно с оглед осигуряване на по-плавно преминаване към новия ред за издаване на картите за пътуване на лица, ползващи привилегията за преференциални пътувания през 2016г. по основните линии на масовия обществен пътнически транспорт, предвиден с Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив, е необходимо да се промени  т.2 от Решение № 406, взето с протокол № 21 от 17.12.2015г., на Общински съвет Пловдив, като се даде възможност  на  превозвача, който в момента издава картите да  предостави на групите пътници с право на преференции едномесечни и тримесечни карти, които да са валидни и след 31.03.2016г.; Цели се удобство за ползвателите и осигуряване на достатъчно време за информиране на гражданите относно новия ред за издаване, закупуване и ползване на карти за пътуване, предвиден с  Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив; Настоящото решение е от особено важен обществен интерес, засяга голям брой  пътници с право на преференциални пътувания, а закъснението на изпълнението му може да им причини значителни вреди и да предизвика социално напрежение. С оглед на това е необходимо решението да влезе в сила незабавно, за да се издават абонаментите карти за 2016г. с валидност след 31.03.2016г. от „Автобусни превози Пловдив” ЕООД, поради което допуска предварителното му изпълнение съгласно чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 24.03. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 24. 03. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 24.03.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/