Решение 88

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

88

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ 17. 03. 2016 г.

 

О Т Н О С Н О :    Определяне на цени на превозни документи, валидни за територията на Община Пловдив, касаещи договори за обществена услуга – превоз на пътници по маршрут и разписания от утвърдената транспортна схема на Община Пловдив по основни автобусни линии

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 1 от ПРЗ на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив, във връзка с нормите на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, Закона за автомобилните превози и действащите подзаконови нормативни актове, и във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова услуга с № BG161P0001/1.5- 03/2011/001, с бенефициент Община Пловдив, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., за реализация на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 16ХІ–87 от 08. 03. 2016 г. и изложените съображения в изказванията , Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Определя цените на превозните документи в Системата на масовия градски транспорт на Община Пловдив, както следва:

1. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител без прекачване – 1,00 лв.;

2. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител с прекачване в рамките на 1 час – 1,50

3. Еднодневен билет за всички линии /за един календарен ден/ – 4,00 лв.;

4. Еднодневен билет за всички линии /за 24 часа от първо валидиране/ – 5,00 лв.;

5. Билет за 10 броя еднократни пътувания за всички линии – 9,00 лв.;

6. Едноседмична карта валидна за всички линии – 12,50 лв.;

7. Едномесечна карта валидна за една линия – 35,00 лв.;

8. Едномесечна карта валидна за всички линии – 50, 00 лв.;

9. 3-месечна карта, валидна за всички линии – 130,00 лв.;

10. 6-месечна карта, валидна за всички линии – 260,00 лв.;

11. 9-месечна карта, валидна за всички линии – 390,00 лв.;

12. 12-месечна карта, валидна за всички линии – 520,00 лв.;

13. Едномесечна преференциална карта за всички линии – 16,00 лв.;

14. 3-месечна преференциална карта за всички линии – 48,00 лв.;

15. 6-месечна преференциална карта за всички линии – 96,00 лв.;

16. 9-месечна преференциална карта за всички линии – 144,00 лв.;

17. 12-месечна преференциална карта за всички линии – 192,00 лв.;

18. Еднократно пътуване чрез Смарт карта („е-портфейл“) – 1,00 лв.;

19. Билет за нередовен пътник – двадесеткратният размер на билет за еднократно пътуване без прекачване.

II. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме всички необходими действия за изпълнение на настоящото Решение.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание Настоящето решение се взема с правни основания – основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 1 от ПРЗ на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив, във връзка с нормите на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, Закона за автомобилните превози и действащите подзаконови нормативни актове, и във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова услуга с № BG161P0001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., за реализация на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“.

 

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 24.03. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 24. 03. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 24.03.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/