Решение 87

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

87

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ 17. 03. 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Одобряване текстовете на проекти на допълнителни споразумения, касаещи договори за обществена услуга – превоз на пътници по маршрут и разписания от утвърдената транспортна схема на Община Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от ЗАвт.П., във връзка с нормите на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, Закона за автомобилните превози и действащите подзаконови нормативни актове, и във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG161P0001/1.5-03/2011/001, с бенефициент Община Пловдив по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., за реализация на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-86 от 08. 03. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява текстовете на допълнителни споразумения, които са неразделна част от настоящото решение /приложение № 1 и приложение № 2/.

2. Възлага на Кмета на Община Пловдив да сключи допълнителни споразумения с изпълнителите по договорите за обществен превоз на пътници по маршрут и разписания от утвърдената транспортна схема на Община Пловдив.

            МОТИВИ: Настоящето решение се взема с правни основания – основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от ЗАвт.П., във връзка с нормите на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, Закона за автомобилните превози и действащите подзаконови нормативни актове, и фактически основания – Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG161P0001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив по Оперативна програма „РегионалнсГразвитие“ 2007 – 2013 г., за реализация на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“.

 

 

–––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 24.03. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 24. 03. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 24.03.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/