Решение 52

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на извънредно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, което ще се проведе на 28.03.2023г. или на резервната дата 12.04.2023г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

            На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.16 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, във връзка с чл. 57, ал.6 и чл. 26, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, във връзка е чл.31, чл.34, ал.1, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-71 от 28. 02. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

I. Упълномощава Ясен Михайлов – общински съветник, представител на община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.03.2023г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, находяща се в гр.Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж № 1 или при липса на кворум – на 12.04.2023г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:

1. Одобряване на преработената и актуализирана в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия бизнес-програма на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2022 година до 2024 година, която надлежно е приета от Съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на Република България.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява преработената и актуализирана в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия бизнес-програма на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2022 година до 2024 година, която надлежно е приета от Съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на Република България. -да гласува „за”.

            2. Представителят на община Пловдив да поиска от Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД да прецизира представените разходи по инвестиционната програма.

II. Възлага на упълномощения представител по т.1 от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от извънредното Общо събрание на акционерите, веднага след провеждането му.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.16 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 57, ал.6 и чл. 26, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала; Фактическото основание е необходимостта Общински съвет – Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /