Решение 51

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за сключване на Допълнително споразумение към Споразумение № 18ДГ-36/ 17.01.2018 г./ 5984/ 12.01.2018 г., между ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и община Пловдив за двустранно сътрудничество при изпълнение на дейности, от взаимен интерес, във връзка с реализация на проект: „Развитие на железопътен възел Пловдив“ както и за реализиране на Транспортно-комуникационна система и изграждане на техническа инфраструктура – улици, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и др. инженерни мрежи

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 23ОА-396/17. 02. 2023 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 23ХІ – 64 от 27. 02. 2023 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

І. Дава съгласие да се сключи Допълнително споразумение № 2 към Споразумение № 18ДГ-36/ 17. 01. 2018 г. /5984/ 12. 01. 2018 г./ между ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ и община Пловдив за двустранно сътрудничество при изпълнение на дейности от взаимен интерес във връзка с изграждане на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив” и реализация на Транспортно-комуникационна система и изграждане на техническа инфраструктура – улици, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и други инженерни мрежи, а именно:

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Споразумение № 18ДГ – 36 от 17.01.2018 г. /5984 от 12.01.2018 г.

Днес ……………………. 2023 г.,   в град София, между:

1.  ДП „НАЦИОНАЛНА    КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, община Столична, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ЕИК 130823243, представлявано от инж. Златин А. Крумов – генерален директор, с полагане на втори подпис от Лидия Давидова – главен счетоводител от една страна

и

2. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК 000471504, представлявана от Здравко Д. Димитров – кмет на Община Пловдив и Елена П. Димитрова – директор дирекция „Счетоводство“, от друга страна,

наричани заедно „страни по споразумението“ като взеха предвид, че:

1. Между ДП НКЖИ и ОБЩИНА ПЛОВДИВ е подписано Споразумение с № 18 ДГ – 36 от 17. 01. 2018 г. (5984/12.01.2018 г.) и Допълнително споразумение №18 ДГ-36 (1) от 10.06.2021 г. (1/15.06.2021 г.) към него.

2. ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е Възложител на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”, в обхвата на който са сключени следните договори:

- Договор № 6739/ 20. 03. 2020 г. с предмет „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ (Обект 1). Комуникационно-транспортният пробив под жп ареала на гара Пловдив в рамките на този договор се изгражда в границите между началото на пътна рампа по бул. „Васил Априлов” и началото на пътна рампа по ул. „Димитър Талев“. Пътните връзки с уличната регулация от и към съоръжението извън тези граници са ангажимент на община Пловдив.

- Договор № 11163/ 23. 07. 2020 г. с предмет „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ (Обект 2).

Обектите, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), са национални обекти по смисъла на закона, тъй като са част от железопътна магистрала, посочена в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 на Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (Приета с ПМС № 293 от 20.12.2001 г., обн., ДВ, бр. 112 от 29. 12. 2001г.), Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция).

3. По искане на Община Пловдив и Пловдивската общественост от страна на ДП НКЖИ е възложено проектиране на Комуникационно-транспортно решение за връзка на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Македония“ при пресичането на жп ареала на гара Пловдив на мястото на съществуващия Бетонов мост“ (Обект 3).

4. В изпълнение на ангажиментите, поети с Допълнително споразумение №18 ДГ 36 (1) от 10.06.2021 г. (1/15.06.2021 г.), ДП НКЖИ е предоставило предложение за инженерно- техническо решение за изпълнение на съоръжението (Бетонов мост) в два етапа.

4.1. Етап I: Изграждане на конструкцията в сервитута на ДП НКЖИ и привързване към съществуващите рампи;

4.2. Етап II: Изграждане на нови подходи (рампи) в източно и западно направление към бул. „Христо Ботев“ и подход към бул. „Македония“.

5. ДП НКЖИ е в процес на подготовка на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив, Фаза 2“, в чийто обхват попадат обекти: Железопътна естакада и нов мост над р. Марица между гарите Пловдив и Филипово (Обект 4) и модернизация на железопътен участък Филипово – Скутаре, вкл. гара Филипово (Обект 5).

6. Съгласно чл. 8, ал. 3, във връзка с чл. 8, ал. 5 и чл. 5 от Закона за пътищата „Общинските пътища са публична общинска собственост”, а по силата на чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, общинските пътища се управляват от кметовете на съответните общини.

и на основание Решение на Общински съвет № ……., взето с Протокол № …. от …………………. и Решение на Управителния съвет на ДП НКЖИ, взето с Протокол № …………………………, се сключи настоящото допълнително споразумение за уреждане на взаимоотношенията между страните, във връзка с реализацията на проекти „Развитие на железопътен възел Пловдив“, включващ Обект 1, Обект 2 и Обект 3 и Развитие на железопътен възел Пловдив, Фаза 2“, включващ Обект 4 и Обект 5, находящи се на територията на землището на гр. Пловдив, област Пловдив, като страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Страните по споразумението се съгласяват да си сътрудничат при прехвърлянето в полза на Община Пловдив на част от ПИ с ИД 56784.531.5200 по КК и КР на гр. Пловдив с площ на частта от 8053,188 кв.м, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, попадащ в частта, определена за изграждане на пътните връзки към и от комуникационно-транспортния пробив под жп ареала на гара Пловдив, извън границите, посочени в т. 2 от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Страните по споразумението се съгласяват да си сътрудничат при прехвърлянето в полза на държавата на правото на собственост на общински имоти, попадащи в Участък 83 „Междугарие Филипово-Скутаре“ и Участък 87 „Междугарие Тракия-Скутаре“ съгласно одобрените проекти за ПУП-ПП, необходими за реализацията на Обект 2 и Обект 5 по т. 2 от настоящето допълнително споразумение (ПИ с ИД 56784.16.128, ПИ с ИД 56784.16.129, ПИ с ИД 56784.16.130, ПИ с ИД 56784.16.136, ПИ с ИД 56784.16.137, ПИ с ИД 56784.16.138, ПИ с ИД 56784.16.140, ПИ с ИД 56784.11.295, ПИ с ИД 56784.11.288, ПИ с ИД 56784.11.281, ПИ с ИД 56784.11.282, ПИ с ИД 56784.11.283, ПИ с ИД 56784.54.15 по КК и КР на гр. Пловдив, както и на ПИ с проектен ИД 56784.522.3685).

До уреждане прехвърлянето на правото на собственост, страните се задължават да подадат съвместно заявление до МРРБ за одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строеж за Обект 2 в качеството си на съвъзложители.

Чл. 3. След завършване на проектирането на Обект 3, Община Пловдив и ДП НКЖИ се задължават да подадат съвместно заявление до Главния архитект на Община Пловдив за одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строеж за Етап I и впоследствие за Етап II в качеството си на съвъзложители.

Чл. 4. Страните по споразумението се съгласяват реализирането на проектирането и строителството на Обект 4 да се осъществи върху имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ и имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на Община Пловдив.

Чл. 5. След завършване на проектирането на Обект 4, Община Пловдив и ДП НКЖИ се задължават да подадат съвместно заявление до МРРБ за одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строежа, в качеството си на съвъзложители.

Чл. 6. Страните се съгласяват след изграждане на Обект 1, Обект 3 и Обект 4 и въвеждането им в експлоатация да предприемат необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне на изградените пътни и пешеходни съоръжения в техния обхват на Община Пловдив, съгласно законоустановения ред.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ДП НКЖИ се задължава:

- да окаже необходимото и възможно съдействие на Община Пловдив по безвъзмездното прехвърляне на собствеността върху ПИ с ИД 56784.531.5200 по КК и КР на гр. Пловдив, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в полза на Община Пловдив, след доказване от нейна страна на необходимостта от него за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение при съобразяване на действащото законодателство.

- да окаже необходимото и възможно съдействие на Община Пловдив за уреждане на безвъзмездното прехвърляне на имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ (поземлени имоти с идентификатори 56784.383.854, 56784.533.41, 56784.533.99, 56784.533.102, 56784.533.464, 56784.381.244, 56784.537.166, 56784.265.603 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив), след доказване от страна на Община Пловдив на необходимостта от имотите за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

- да завърши изпълнението на проектирането на Обект 3 до неговото одобряване от компетентните органи за своя сметка;

- да организира процеса на строителството на Етап 1 от Обект 3 до въвеждането му в експлоатация по предвидения в закона ред за своя сметка.

- да организира процеса на проектиране и строителство на Обект 4, за което се ангажира да осигури финансиране.

- да организира процеса на проектиране и строителство на Обект 5, за което се ангажира да осигури финансиране.

- да предостави на Община Пловдив линеен график с конкретни срокове за изпълнението на съоръжението „Бетонен мост“, който да бъде одобрен от Община Пловдив успоредно с подписването на споразумението и да бъде неразделна част от настоящото споразумение при  неговото подписване.

Чл. 8. Община Пловдив се задължава:

- да оказва необходимото съдействие, включително за съгласуване, подписване и подаване на необходимите в хода на проектирането и строителството на Обекти 1-5 документи;

- да окаже необходимото и възможно съдействие за прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на имоти общинска собственост, необходими за реализацията на Обект 2 и Обект 4;

- да предостави на ДП НКЖИ необходимите документи по отношение на имотите – общинска собственост, във връзка с издаването на разрешения за строеж;

- да организира процеса на строителството на Етап 2 от Обект 3 до въвеждането му в експлоатация по предвидения в закона ред за своя сметка;

- да осъществява експлоатацията, стопанисването и поддръжката на Обект 3 за своя сметка, като същият следва да се използва съобразно транспортното им значение и изискванията на движението и опазването на околната среда.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 9. Споразумението може да бъде прекратено при изменение на нормативната уредба, водеща до неговата недействителност. В случаите по предходното изречение, споразумението се прекратява занапред.

Чл. 10. Освен при настъпване на обстоятелствата по чл. 9, споразумението може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11. Във всички случаи на прекратяване действието на споразумението страните са длъжни да уредят правоотношенията си в едномесечен срок от неговото прекратяване, за което си дължат необходимото съдействие.

Чл. 12. Изменения и допълнения на настоящото споразумение са възможни и допустими само на основата на изрично писмено допълнително споразумение между двете страни.

Чл. 13. За неуредени в настоящото споразумение взаимоотношения между двете страни се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, като при евентуални спорове, същите ще се решават по съдебен ред.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, един за ДП НКЖИ и един за Община Пловдив и неразделна част от Споразумение №18ДГ36/17.01.2018 г. (5984/12.01.2018 г.) и Допълнително споразумение №18 ДГ 36 (1) от 10.06.2021 г. (1/15.06.2021 г.) към него.

ДП НКЖИ:                                                  Община Пловдив:

инж. Златин Крумов                                                Здравко Димитров

Генерален директор                                Кмет на Община Пловдив

Лидия Давидова                                           Елена Димитрова

Главен счетоводител                       Директор дирекция „Счетоводство ”

ІІ. За настоящото решение да бъде уведомен Кмета на община Пловдив.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; Като взе предвид, че модернизацията на ЖП възел-Пловдив обхваща работи по железопътните линии около Пловдив, където отделните участъци попадат в рамките на трасето на две железопътни линии към Бургас и към Свиленград (турска/гръцка граница). Неговото развитие включва рехабилитация и модернизация на железопътни коловози, съоръжения, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на пътни надлези и подлези, заменящи съществуващите прелези. Предвидените работи ще бъдат изпълнени в съществуващия сервитут, с изключение на някои участъци, където границите на сервитута са изместени, поради промени в геометрията и хоризонталните криви (основно в железопътния участък между гара Пловдив Изток Разпределителна и гара Крумово), където е необходимо отчуждаване на земи.

Като взе предвид, че ДП НКЖИ е страна по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за свързване на Европа (MCE) за изграждане на обект: „Развитие на жп възел Пловдив“, като и е Възложител на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”, в обхвата на който са сключени следните договори:

- Договор № 6739/ 20. 03. 2020 г. с предмет „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“

- Договор № 11163/ 23. 07. 2020 г. с предмет „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ .

Като взе предвид, че от страна на ДП НКЖИ е направено разграничение, като всеки проект е разделен на отделни обекти, описани в приложения проект на споразумение, а именно: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ (обект 1); „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ (обект 2); „Комуникационно-транспортно решение за връзка на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Македония“ при пресичането на жп ареала на гара Пловдив на мястото на съществуващия Бетонов мост“ (обект 3); „Развитие на железопътен възел Пловдив 2, включващ „Железопътна естакада и нов мост над р. Марица (обект 4) и „Модернизация на железопътен участък Филипово-Скутаре, вкл. Гара Филипово“ (обект 5).

Като взе предвид, че обектите, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), са национални обекти по смисъла на закона, тъй като са част от железопътна магистрала, посочена в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 на Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (Приета с ПМС № 293 от 20.12.2001 г., обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.), Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция).

Като взе предвид, че между ДП НКЖИ и община Пловдив е подписано Споразумение с №18 ДГ 36 от 17. 01. 2018 г. (5984/ 12. 01. 2018 г.) и Допълнително споразумение №18 ДГ 36 (1) от 10. 06. 2021 г. (1/ 15. 06. 2021 г.) за двустранното сътрудничество при изпълнение на дейности от взаимен интерес, свързани с реализацията на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“.

Като взе предвид, че за реализация на проект: „Развитие на жп възел Пловдив“, Участък 83 „Междугарие Филипово – Скутаре“ и Участък 87 „Междугарие Тракия – Скутаре“ по проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – фаза 2“ в Община Пловдив е постъпило искане вх. № 21МН-1/ 05. 01. 2021 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, касаещо процедура по безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост, необходими за изграждане на национален обект „Развитие на железопътен възел Пловдив“.

Като взе предвид, че за реализацията на проекта е одобрен проект за ГГУП-ПП и изменение на ПУП-ПРЗ на територията на община Пловдив и община Марица, съгласно Заповед № РД-02-15-123/ 12. 06. 2019 г., в сила от 13. 07. 2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, като в рамките на трасето по проект: „Развитие на жп възел Пловдив“, Участък 83 „Междугарие Филипово – Скутаре“ и Участък 87 „Междугарие Тракия – Скутаре“ по проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – фаза 2“, е необходимо да бъдат предоставени в собственост на държавата по реда на ЗОС и ЗДС имоти- общинска собственост.

Като взе предвид, че за реализиране от страна на община Пловдив на Транспортно-комуникационна система и изграждане на техническа инфраструктура-улици, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и други инженерни мрежи, недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ, следва да бъдат предоставени по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост в полза на община Пловдив. Реализирането на инфраструктурните обекти на Община Пловдив е с не по-малка важност от тези на ДП НКЖИ, като целта на всички тези проекти е разрешаване на значителни транспортни проблеми, които са от ключово значение за териториалното развитие на гр. Пловдив, за постигане на един по- съвременен град и околност, с добра инфраструктура, привлекателен за бизнеса и туризма. В допълнение на последното ДП НКЖИ оказва и сътрудничество на община Пловдив за прехвърлянето в полза на Общината на част от ПИ с ИД 56784.531.5200 по КК и КР на гр. Пловдив с площ на частта от 8053,18 кв.м, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, попадащ в частта определена за изграждане на пътните връзки към и от комуникационно- транспортния пробив под жп ареала на гара Пловдив.

Като взе предвид, че с настоящото е предложен проект на допълнително споразумение, съгласуван с ДП НКЖИ и Община Пловдив, съгласно който се предвижда: страните по споразумението да си сътрудничат при прехвърлянето в полза на Община Пловдив на част от ПИ с ИД 56784.531.5200 по КК и КР на гр. Пловдив с площ на частта от 8053,18 кв.м, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, попадащ в частта определена за изграждане на пътните връзки към и от комуникационно-транспортния пробив под жп ареала на гара Пловдив; ДП НКЖИ да окаже необходимото и възможно съдействие на Община Пловдив за уреждане на безвъзмездното прехвърляне на имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ; да си сътрудничат при прехвърлянето в полза на държавата на правото на собственост на общински имоти, попадащи в Участък 83 „Междугарие Филипово-Скутаре“ и Участък 87 „Междугарие Тракия-Скутаре“ съгласно одобрените проекти за ПУП-ПП, необходими за реализацията на Обект 2 и Обект 5 по приложеното допълнително споразумение, като до уреждане прехвърлянето на правото на собственост, страните се задължават да подадат съвместно заявление до МРРБ за одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строеж в качеството си на съвъзложители; след завършване на проектирането на Обект 3 (по приложеното споразумение), Община Пловдив и ДП НКЖИ се задължават да подадат съвместно заявление до Главния архитект на Община Пловдив за одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строеж за Етап I и впоследствие за Етап II в качеството си на съвъзложители; страните по споразумението се съгласяват реализирането на проектирането и строителството на Обект 4 да се осъществи върху имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ и имоти – публична общинска собственост; след завършване на проектирането на Обект 4, Община Пловдив и ДП НКЖИ се задължават да подадат съвместно заявление до МРРБ за одобряване на техническия проект и издаване на разрешение за строеж, в качеството си на съвъзложители; страните се съгласяват след изграждане на Обект 1, Обект 3 и Обект 4 и въвеждането им в експлоатация да предприемат необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне на изградените пътни и пешеходни съоръжения в техния обхват на Община Пловдив, съгласно законоустановения ред.

Като взе предвид, необходимостта ДП НКЖИ и община Пловдив да предприемат съвместни действия пред компетентните органи за реализиране на описаните проекти.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /