Решение 5

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

5

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  22. 01. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Приемане на Годишна програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал. 1, ал.5 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от НРПУРОИ и във връзка със Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г. на община Пловдив Общинския съвет, приета с решение № 2/ 28.01.2016 г. на ОбС, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 19ХІ-6 от 10. 01. 2019 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, съгласно приложението, неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши последващи действия за изпълнение на решението.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал. 1, ал.5 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от НРПУРОИ и във връзка със Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г. на община Пловдив, приета с решение № 2/ 28.01.2016 г. на ОбС.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 29.01. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 29. 01. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.01.2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/