Решение 49

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  07. 03. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Изменение и допълнение на Решение № 88, взето е Протокол № 4 от 17. 03. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив, касаещо определянето на цените на превозните документи в Системата на масовия обществен градски транспорт на Община Пловдив и издаването на абонаментните карти за пътуване на лица, ползващи привилегията за преференциални пътувания през 2023 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА, §1 от ПРЗ на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Пловдив / НРУПОГТОАЛ/, във връзка е ПМС № 10 от 25. 01. 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет на Република България и във връзка е нормите на Регламент /ЕО/ 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-45 от 16. 02. 2023 г.  фактически основания, изм. с вх. № 23ХІ-45-1 от 06. 03. 2023 г. Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Изменя и допълва Решение № 88, взето е Протокол №4 от 17.03.2016г., в частта на т.1., т. 13, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 17, като същите придобиват следното съдържание:

т. 13. Едномесечна преференциална карта за всички линии – 13 лева;

т. 14. Тримесечна преференциална карта за всички линии – 39 лева;

т. 15. Шестмесечна преференциална карта за всички линии – 78 лева;

т. 16. Деветмесечна преференциална карта за всички линии – 117 лева;

т. 17. Дванадесетмесечна преференциална карта за всички линии – 156 лева.

II. Приетите с настоящото решение промени в цените на ползващите се от правото на преференциални превозни документи потребители на обществената услуга, касаят календарната 2023 г. и влизат в сила от месец Април 2023г.

III. В останалата си част № 88, взето с Протокол № 4 от 17.03.2016г. на ОбС – Пловдив, остава непроменено.

IV. Кметът на Община Пловдив да организира изпълнението на настоящото решение.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания – основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА, §1 от ПРЗ на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Пловдив, във връзка с ПМС № 10 от 25. 01. 2023 г., с което се правят изменения и допълнения на текстовете Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на МС от 2015г., както и в Постановление № 66 на МС от 1991 г. за определяне на минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани, прието с ПМС № 10 от 25.01.2023г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет на Република България, засягащо превозите по автобусни линии, на територията на Община Пловдив и във връзка с нормите на Регламент /ЕО/1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 14.03. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 13.03. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.03.2023 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /