Решение 40

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

40

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 3 ОТ  10. 02. 2022 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за именуване на изградени улици в Югоизточна промишлена зона на Община Пловдив – Район „Тракия”

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на район „Тракия“,

община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-43/ 02. 02. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Именува със следните имена изградени улици по ГТУП на Югоизточна промишлена зона на ЖР „Тракия”, изменен със Заповед № 11ОА-2035/16.08.2011 г.; Заповед № ОА-2212.01.2000 г.; Заповед № ОА-427/15.04.1999 г. и Заповед № 10ОА- 1595/21.07.2010 г., както следва:

1. ул. „Акад. Боян Петканчин“- от о.т. 170а, о.т. 171б до о.т. 171а по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив ( ПИ с ИД 56784.539.584)

2. ул. „Акад. Георги Наджаков“ – от о.т. 150, о.т. 151, о.т. 152, о.т. 153, о.т. 154, о.т. 155, о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158, о.т. 164, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 165, о.т. 166, о.т. 167, о.т. 168, о.т. 169 по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив ( ПИ с ИД 56784.539.509, 539.508, 539.507, 539.303, 539.461,539.292, 539.326)

3. ул. „Инж. Иван Ночев“ – от о.т. 158, о.т. 159, о.т. 160, о.т. 161, о.т. 162 по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив ( ПИ с ИД 56784.539.285)

4. ул. „Проф. Иван Странски“ – от о.т. 11а до о.т. 11б по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив (ПИ сИД 56784.539.167)

5. ул. „Проф. Петър Детев“ – от о.т. 133з, о.т. 133ж, о.т. 133и, о.т. 133к до о.т. 133л по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив ( част от ПИ с ИД 56784.539.742)

II. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и Доклад за именуване на изградени улици в Югоизточна промишлена зона на Община Пловдив – Район „Тракия с оглед осигуряване на по-добра организация, ориентация, обслужване, управление на зоната, и предвид нуждата от предоставяне на административни адреси, възниква необходимост от именуването на новобразувани улици в Югоизточна промишлена зона на Район „Тракия“ – Община Пловдив.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.02. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 16. 02. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.02.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /