Решение 358

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

358

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 18 ОТ  2311. 2021 г.

 

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за принципно съгласие за стартиране на процедура по изработване на проекти за изменение на подробни устройствени планове в съответствие с изменението на ОУП-Пловдив за имоти, разположени в следните територии:

1.1. Разширение на Траурен парк Рогошки гробища – разположен в обхвата на масив № 509 по по КККР на гр. Пловдив;

1.2. Разширение на Траурен парк Коматево – разположен в обхвата на масив № 347 по КККР на гр. Пловдив;

1.3. Разширение на Траурен парк Прослав – разположен в обхвата на масиви № 222, 220 и 221 по КККР на гр. Пловдив;

1.4. Имотите, попадащи в територията, заключена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“ и продължение на бул. „Санкт Петербург“;

1.5. Имотите, попадащи в карето между булевардите „Богомил“, „Източен“, „Санкт Петербург“ и „Лев Толстой“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 5, ал. 1, чл. 62, ал. 1, чл. 103, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 108, чл. 134, ал. 2, т. 1 и ал. 3 във вр. с чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 21ХІ-413 от 17. 11. 2021 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Дава принципно съгласие за стартиране на процедура по изменение на подробни устройствени планове в съответствие с изменението на ОУП-Пловдив за имоти, разположени в следните територии:

1.1. Разширение на Траурен парк Рогошки гробища – разположен в обхвата на масив № 509 по по КККР на гр. Пловдив;

1.2. Разширение на Траурен парк Коматево – разположен в обхвата на масив № 347 по КККР на гр. Пловдив;

1.3. Разширение на Траурен парк Прослав – разположен в обхвата на масиви № 222,220 и 221 по КККР на гр. Пловдив;

1.4. Имотите, попадащи в територията, заключена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“ и продължение на бул. „Санкт Петербург“;

1.5. Имотите, попадащи в карето между булевардите „Богомил“, „Източен“, „Санкт Петербург“ и „Лев Толстой“.

2.Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнение на необходимите процедури по ЗУТ.

3.Възлага на Кмета на община Пловдив предприемане на всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА; чл.5, ал.1, чл.62, ал.1, чл.103, ал.2, ал.З и ал.4, чл.104, ал.1, чл.108, чл.134, ал.2, т.1 и ал.З във вр. е чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ; протокол № 32, т. 1/01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив; ОУП одобрен е Решение № 375, взето с протокол № 16 от 05. 09. 2007 г. на Общински съвет – Пловдив, като се взе предвид: За терена на Рогошки гробища е утвърден регулационен план със заповед № 428 от 22.10.1969 г., частично изменена със заповед № 13ОА-47/25.02.2013 г. ОП „Траурна дейност“ многократно подчертава належащата нужда от предприемане действия за разширение на гробищен парк „Рогошки гробища“, поради изчерпване на свободните гробни места, като последната докладна записка по този въпрос е от 28.10.2021 г. Съгласно ОУП-Пловдив 2007 г. е предвидена устройствена зона „Тг“, но е различен и коренно по-малък обхват. Съгласно Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив, разгледан е протокол № 32, т. 1 от 01. 10. 2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив, се предвижда устройствена зона „Тг“, е по-голям обхват, а в Коригиран Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив е предвидена устройствена зона „Тг“ в значително разширен обхват; За Траурен парк (ТП) Коматево не е наличен план за регулация. В КККР на гр. Пловдив е записан като имот е начин на трайно ползване (НТП) Гробищен парк. В ОУП Пловдив 2007 г. тази територия е изследвана за разширение на гробищните паркове и е с предвиждане за земеделска земя. В Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив, разгледан е протокол № 32, т.1 от 01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив, се предвижда устройствена зона „Тг“ и „Тоз“. В коригиран Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив се предвижда устройствена зона „Тг“ с по-голям обхват, а в Коригиран Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив е предвидена устройствена зона „Тг“ в значително разширен обхват. Взето е Решение на ОбС-Пловдив № 164, пр. № 10 от 09.07.2020 г., е което е дадено принципно съгласие за стартиране на процедура за урегулиране и разширение на ТП Коматево. В изпълнение на цитираното решение е издадена заповед № 21ОА-574/22.02.2021 г. на Кмета на община Пловдив за допускане изменение на ПУП-ПР за урегулиране и разширение на съществуващ ТП Коматево (имот е ид. 56784.247.15 по КККР на гр. Пловдив) е имот е ид. 56784.247.17 и е одобрено планово техническо задание. В изпълнение на Решение № 172, взето е протокол № 10 от 14. 07. 2021 г. на ОбС – Пловдив е проведена процедурата по ЗСПЗЗ за бракуване на трайни насаждение и промяна начина на трайно ползване на имота; За Траурен парк Прослав не е наличен план за регулация. В КККР на гр. Пловдив е записан като имот е начин на трайно ползване (НТП) Гробищен парк. В ОУП Пловдив 2007 г. тази територия е изследвана за разширение на гробищните паркове и е с предвиждане за земеделска земя. В Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив, разгледан е протокол № 32, т.1 от 01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив, се предвижда устройствена зона „Тг“ и „Тоз“. В коригиран Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив се предвижда устройствена зона „Тг“. Взето е Решение на ОбС-Пловдив № 165, взето е протокол № 10 от 09.07.2020 г., с което е дадено принципно съгласие за стартиране на процедура за урегулиране и разширение на ТП Прослав; Действащият подробен устройствен план за територията, заключена в карето между булевардите „Богомил“, „Източен“, „Санкт Петербург“ и „Лев Толстой“, е одобрен със заповед  № 1571 от 23. 11. 1985 г., като отреждането е за „терен за спорт“ и „комплексно жилищно застрояване“. Съгласно ОУП-Пловдив 2007 г. са предвидени устройствена зона „Тса“ и устройствена зона „Жк“. Съгласно Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив, разгледан с протокол № 32, т.1 от 01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив, се предвижда устройствена зона „Озс“ и „Жк“. В коригиран Предварителен проект за изменение на ОУП- Пловдив се предвиждат устройствени зони „Озс“, „Тоз“ и „Тсп“; Действащият подробен устройствен план за терена, заключен между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“ и продължението на бул. „Санкт Петербург“, е одобрен през 1973 г. и отреждането е за „терен за здравеопазване“ и за „терен за обществено-обслужваща, производствена и складова дейност“. Съгласно ОУП-Пловдив 2007 г. са предвидени устройствена зона „Зос“ и устройствена зона „Ц2“. Съгласно Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив, разгледан с протокол № 32, т.1 от 01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив, се предвижда устройствена зона „Тзб“ и „Тоз“. В коригиран Предварителен проект за изменение на ОУП-Пловдив се предвиждат устройствени зони „Тзб“, „Тоз“ и „Оз“.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 29.11. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 29. 11. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.11.2021 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /