Решение 319

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

319

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на членове на Постоянните комисии

 при Общински съвет – Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник Атанас Узунов – Председател на Общински съвет – Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  предвид фактическите основания в предложение с вх. № 23ХІ-429 от 20. 11. 2023 г., изм. с вх. № 23ХІ-429-1 от 22. 11. 2023 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Избира членове на Постоянните комисии при Общински съвет – Пловдив, както следва:

 

І. ПРАВНА КОМИСИЯ:

Слави Георгиев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Веселина Александрова -  ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Георги Рогачев -  ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Георги Колев – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Стефан Послийски  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Савина Петкова – ППГОС от „Браво Пловдив“

Виолета Константинова – ППГОС от „Възраждане“

Димитър Арнаудов – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

Калин Милчев – ППГОС от „БСП за България“

 

ІІ. КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”:

Спас Шуманов – ППГОС от ПП ГЕРБ

Радослава Ташкова – ППГОС от ПП ГЕРБ

Александър Ракшиев – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Константин Георгиев  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Кирил Търев  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Борислав Инчев – ППГОС от „Браво Пловдив“

Господин Апостолов  – ППГОС от „Възраждане“

Ивайло Димов – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

Илия Гатев – ППГОС от „БСП за България“

 

ІІІ. КОМИСИЯ „ЕКОЛОГИЯ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”:

Аргир Аргиров – ППГОС от ПП ГЕРБ

Стефан Шилев– ППГОС от ПП ГЕРБ

Веселка Христамян – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Добромира Костова – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Владимир Кисьов  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Тони Димитров  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Ерол Садъков – ППГОС от „Браво Пловдив“

Симеон Петров – ППГОС от „Възраждане“

Калин Милчев – ППГОС от „БСП за България“

 

ІV. КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”:

Аргир Аргиров – ППГОС от ПП ГЕРБ

Веселка Христамян – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Борислав Матеев – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Георги Титюков  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Владимир Кисьов  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Ангел Молев – ППГОС от „Браво Пловдив“

Елена Грозданова – ППГОС от „Възраждане“

Димитър Арнаудов  – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

Минка  Сърнешка – ППГОС от „БСП за България“

 

V.  КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”:

Йордан Илиев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Георги Василев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Веселин Маневски – ППГОС от ГЕРБ

Борислав Матеев – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Йоно Чепилски – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Славчо Атанасов  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Иван Пенков – ППГОС от „Възраждане“

Ивайло Димов  – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

Яшар  Асан – нечленуващ в група общински съветник

 

VІ. КОМИСИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”:

Димитър Колев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Спас Шуманов – ППГОС от ПП ГЕРБ

Веселина Александрова – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Георги  Рогачев – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Константин  Георгиев  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Савина  Петкова  – ППГОС от „Браво Пловдив“

Господин  Апостолов – ППГОС от „Възраждане“

Тервел  Борисов  – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

Илия  Гатев – ППГОС от „БСП за България“

 

VІІ. КОМИСИЯ „КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”:

Георги Василев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Димитър Колев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Борислав Матеев – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Добромира Костова – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Стефан Послийски  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Яна Димитрова – ППГОС от „Браво Пловдив“

Иван Пенков – ППГОС от „Възраждане“

Костадин Палазов – ППГОС от „БСП за България“

Тервел Борисов – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

 

VІІІ. КОМИСИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”:

Златин  Велев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Вера  Тоскова – ППГОС от ПП ГЕРБ

Добромира  Костова – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Николай Гюров – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Кирил  Търев  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Борислав  Инчев – ППГОС от „Браво Пловдив“

Виолета  Константинова – ППГОС от „Възраждане“

Костадин  Палазов – ППГОС от „БСП за България“

Христо  Йорданов  – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

 

ІХ. КОМИСИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД, ТРАНСПОРТ И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ“:

Златин  Велев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Гошо  Къчков – ППГОС от ПП ГЕРБ

Владимир  Славенски – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Тодор  Токов – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Николай Гюров -  ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Тони Димитров  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Яна Димитрова – ППГОС от „Браво Пловдив“

Симеон Петров – ППГОС от „Възраждане“

Христо Йорданов – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

 

Х. КОМИСИЯ „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”:

Стефан Шилев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Гошо Къчков – ППГОС от ПП ГЕРБ

Йоно Чепилски – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Александър  Ракшиев – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Георги Титюков  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Ерол Садъков – ППГОС от „Браво Пловдив“

Димитър Арнаудов – ППГОС от ПП „Има Такъв Народ“

Симеон Петров – ППГОС от „Възраждане“

Минка Сърнешка – ППГОС от „БСП за България“

 

ХІ. КОМИСИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“:

Слави Георгиев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Йордан Илиев – ППГОС от ПП ГЕРБ

Славчо Атанасов  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Владимир Славенски – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Тодор Токов – ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

Георги Колев  – ППГОС от „Съединени за Пловдив“

Ангел Молев – ППГОС от „Браво Пловдив“

Елена Грозданова – ППГОС от „Възраждане“

Али Байрям – нечленуващ в група общински съветник

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 28.11. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 27.11. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.11.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /