Решение 317

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

317

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Пловдив от ППГОС от „БСП за България“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от „БСП за България“

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 и чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-430 от 20. 11. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Избира Илия  Гатев за заместник-председател на Общински съвет – Пловдив

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 и чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 28.11. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 27.11. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.11.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /