Решение 203

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

203

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка Христамян – Председател на комисията по чл. 7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив

 

На основание на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-201 от 05. 05. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Отпуска средства в размер на 28 393,00 /двадесет осем хиляди триста деветдесет и три хиляди/ лева на одобрените кандидати за финансово подпомагане по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, съгласно протокол № 1 от 28.04.2022 г. на ВК по чл.7 от Правилника и нарочен списък, неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага на Председателя на комисията по чл. 7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, след влизане в сила на настоящото решение, да представи в дирекция „Счетоводство” на община Пловдив Списък на одобрените кандидати, съдържащ вх. № и съответстващото на него лице с личните му данни /трите имена и ЕГН/ и размера на отпуснатата сума.

3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Пловдив и Председателя на комисията по чл. 7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, приет с Решение № 250, взето с протокол № 12/28.06.2012 г. на Общински съвет – Пловдив, изменен с решение № 285, взето с протокол № 12/12.07.2012 г., изм с решение № 161, взето с протокол № 9/25.06.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, и като взе предвид, че с Решение № 142, взето с протокол № 8 от 18.04.2022 г. на Общински съвет – Пловдив са определени средства от бюджета на община Пловдив за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, във връзка а подадените до Общински съвет – Пловдив заявления, както и решенията на комисията по чл. 7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 19.05. 2022 г.;

2. Интернет страницата – 19. 05. 2022 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.05.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /