Решение 130

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

130

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД, сключване на застраховка „Имущество“ със ЗК „Лев Инс“ АД и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за срок от една година

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 21 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-124 от 04. 04. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява със ЗК „Лев Инс“ АД за застраховател на имуществото на

„Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД, за период от 1 /една/ година, със застрахователна премия с включен 2% данък, съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии за сумата от 1412,53 лв. /хиляда четиристотин и дванадесет лева и петдесет и три стотинки/.

2. Одобрява ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за сключване на

застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“, за период от 1 /една/ година, със застрахователна премия с включен 2% данък съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии за сумата от 5072,07 лв. /пет хиляди седемдесет и два лева и седем стотинки./

3. Задължава управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД, след сключване на договорите за застраховане с посоченото в т. 1 и т. 2 застрахователно дружество да представи отчет за изпълнение на решението в община Пловдив дирекция „Здравеопазване“.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание от чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147, ат. 2 от Търговски закон и чл. 21, ал. 1, т. 21 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическите основания за вземане на настоящото решение, произтичат от необходимостта Общински съвет – Пловдив в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука” ЕООД да одобри, предложените от дружеството застрахователи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 17.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /