Решение 129

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

129

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗАД „Армеец“ АД за срок от една година

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.23 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване, правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала,  предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-110 от 01. 04. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява ЗАД „Армеец“ АД за сключване на застраховка „Имущество“, за период от 1 /една/ година, със застрахователна премия с включен 2% данък съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии за сумата от 829, 06 лв. /осемстотин двадесет и девет и 0,06/лв.

2. Задължава управителя на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД , след сключване на договора за застраховане с посоченото в т. 1 застрахователно дружество да представи отчет за изпълнение на решението в община Пловдив, Дирекция „Здравеопазване“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание от чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговски закон и чл.21, ал.1, т.21 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическите основания за вземане на настоящото решение, произтичат от необходимостта Общински съвет – Пловдив в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД да одобри, предложения от дружеството застраховател.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 17.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.04.2024 г.        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /