Решение 128

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

128

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    I. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив помещение, находящо се на първия етаж на сградата до самостоятелен вход, с обща площ 9.37/ девет и тридесет и седем/ кв.м, с достъп до санитарен възел, разположено от западната страна на лечебното заведение; II. Утвърждаване на договор между „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД и Център за спешна медицинска помощ за безвъзмездно отдаване за срок от 3 /три/ години на недвижим имот собственост на дружеството

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 25 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-123 от 04. 04. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Дава разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив помещение, находящо се на първия етаж на сградата до самостоятелен вход, с обща площ 9.37/ девет и тридесет и седем/ кв.м, с достъп до санитарен възел, разположено от западната страна на лечебното заведение.

II. Утвърждава договор /Приложение № 1/ между „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД н Център за спешна медицинска помощ за безвъзмездно ползване за срок от 3 /три/ години на недвижим имот собственост на дружеството.

III. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД след финализиране на решението да представи в община Пловдив отчет за изпълнение на същото.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 25 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическите основания произтичат от необходимостта Общински съвет – Пловдив, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен” ЕООД да даде разрешение на управителя на „Диагностично- консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване за срок от 3 /три/ години недвижим имот, собственост на дружеството

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 18.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 17.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /