Решение 113

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Промяна в съставите на Правна комисия, Постоянна комисия по „Общинска собственост и стопански дейности“, Постоянна комисия по „Устройство на територията и жилищна политика“ и Постоянна комисия по „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ерол Садъков – председател на

ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-106 от 26. 03. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Освобождава Савина Петкова като член на Правна комисия.

2. Освобождава Савина  Петкова като член на Постоянната комисия по „Общинска собственост и стопански дейности“.

3. Освобождава Яна Димитрова като член на Постоянната комисия по „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения“.

4. Освобождава Борислав Инчев като член на Постоянната комисия по „Устройство на територията и жилищна политика“.

5. Избира Яна Димитрова за член на Правна комисия.

6. Избира Борислав Инчев за член на Постоянна комисия по „Общинска собственост и стопански дейности“.

7. Избира Любомир Паунов за член на Постоянната комисия по „Устройство на територията и жилищна политика“.

8. Избира Любомир Паунов за член на Постоянната комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Като взе предвид настъпилите промени в Общински съвет – Пловдив във връзка с Решение № 370-МИ от 06. 03. 2024 г. на ОИК 16 – Пловдив град.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 04.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 03.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /