Решение 111

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка Христамян – Председател на комисията по чл. 7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-88 от 15. 03. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Отпуска средства в размер на 16 601, 00 /шестнадесет хиляди шестстотин и един/ лева на одобрените кандидати за финансово подпомагане по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, съгласно протокол № 2 от 08.03.2024 г. на ВК по чл.7 от Правилника и нарочен списък, неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага на Председателя на комисията по чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, след влизане в сила на настоящото решение, да представи в дирекция „Счетоводство“ на община Пловдив Списък на одобрените кандидати, съдържащ входящия номер и съответстващото на него лице с личните му данни /трите имена и ЕГН/ и размера на отпуснатата сума.

3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Пловдив и Председателя на комисията по чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив.

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, приет с Решение № 250, взето с протокол № 12/28.06.2012 г. на Общински съвет – Пловдив, изменен с решение № 285, взето с протокол № 12/12.07.2012 г., изм. с решение № 161, взето с протокол № 9/25.06.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. с решение № 222, взето с протокол № 12 от 13.07.23 г. и като взе предвид, че с Решение № 44, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет – Пловдив са определени средства от бюджета на община Пловдив за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, във връзка а подадените до Общински съвет – Пловдив заявления, както и решенията на комисията по чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 04.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 03.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /