Решение 110

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Даване на разрешение за разполагане на нов корпус за физкултурен салон в двора на ОУ „ Екзарх Антим І- гр. Пловдив, УПИ II – 1292, училище, кв. 38/нов/ по плана на кв. „Освобождение – Гео Милев“ с административен адрес: ул. „Захари Стоянов” № 86, гр. Пловдив при условията на чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Стаменов – Кмет на район „Централен“,

Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г., предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-103 от 21. 03. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие за разполагане на нов корпус за малък физкултурен салон с обслужващи помещения към него при условията на чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20- 3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата с намалено отстояние от 3м към странична регулация и на улична регулация към бул. „Васил Априлов“.

2. Възлага на Кмета на община Пловдив да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.197, ал. 1 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г.;

Като взе предвид, че поземлен имот с идентификатор 56784.521.1635, за който е отреден УПИ II-1292, училище, кв. 38/нов/ по плана на кв. „Освобождение-Гео Милев“, гр. Пловдив е предоставен за управление на Община Пловдив и ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, съгласно съставен за имота Акт за публична общинска собственост № 507/08.09.2000 г.;

взе предвид, че съобразно действащия застроителен и регулационен план на кв. „Освобождение-Гео Милев“, одобрен с Решение № 172 взето с Протокол №8/17.05.2007г. на Общински съвет – Пловдив за УПИ II-1292, училище е предвидено запазване на сграда с идентификатор 56784.521.1635.1 и съгласно виза за проектиране от ноември 2021 г от Главен архитект на Община Пловдив е предвидено ново свободно застрояване с ограничителни линии с отстояния 3м от странична регулационна линия на северозапад и по улична регулация към бул. „Васил Априлов“.

Като взе предвид, че с писмо вх.№ 6700-62/1/19.03.2024г. директорът на ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив поискала съдействие и предприемане на действия относно промяна на ситуационната схема за изграждане на физкултурен салон към ОУ „Екзарх Антим I”. Уведомява, че родители на ученици в училището, членове на Обществения съвет и на училищното настоятелство са се обърнали към нея с искане да не се променя ситуационната схема на новия корпус за малък физкултурен салон с обслужващи помещения към него в двора на училището в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1635 по КК и КР на гр. Пловдив. Излагат се съображения, че по начинът, по който се предвижда изграждането на съоръжението оставащите свободни дворни площи няма да осигурят условия за активни занимания с физически упражнения и спорт на открито, тъй като тя не позволява впоследствие да бъдат изградени и обособени допълнителни открити спортни площадки и други спортни съоръжения. Твърди се, че изграждането на новия физкултурен салон в близост до съществуващата сграда на училището ще намали съществено притока на естествена светлина в съществуващите класни стаи, което ще наложи учебният процес в тях да се провежда в условията на изкуствено осветление. Обръща се внимание, че се получава една „скрита зона“ на открито, успоредна на съседния имот, която не само не може да бъде използвана по подходящ начин, но и може да се окаже опасна за физическото и психическото здраве на учениците, чиито действия биха останали невидими за работещите в училището. В тази връзка се настоява новият физкултурен салон да бъде разположен на улична регулационна линия от югозапад, като по този начин ще могат да бъдат реализирани, както следва:

- Две открити спортни площадки (малко игрище за волейбол и малко игрище за баскетбол), както и писта за лека атлетика. По този начин образователният процес по учебен предмет „физическо възпитание и спорт“ ще съответства на утвърдените от МОН учебни програми по физическо възпитание и спорт за съответните класове.

- Изграждане на пристройка по процедура по НПВУ -    BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

- Възможност за сформиране на ученически отбори по различните видове спорт;

- Преодоляване на неблагоприятни тенденции в здравословното състояние на учениците, последица от недостатъчна двигателна активност.

Като взе предвид, че обстоятелството, че новият корпус ще съдържа неучебни помещения, които съгласно чл.26, ал.6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, могат да бъдат разположени на намалени разстояния по ал.3, т. 3, буква ”б” от Наредба от 5 метра на 3 метра с мотивирано решение на Общински съвет.

Като взе предвид, че предвид реализираното основно застрояване в имота и благоустрояване /спортни площадки/, най-подходящото място за позициониране на новия корпус е в западната незастроена част на двора, на 3 метра от ПИ с ИД 56784.521.1159 и ПИ 56784.521.1160, максимално изтеглен до уличната регулация, което не е в противоречие с линиите на застрояване по ПУП на имотите по протежение на бул. „Васил Априлов“. Застрояването по улична регулация осигурява по-добра осветеност и ослънчаване на съществуващите класни стаи в основната сграда на училището.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 04.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 03.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /