Решение 109

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5  ОТ  28. 03. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Провеждане на конкурсна процедура за избор на контрольори на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал. 3, във вр. с ал.1 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.62, ал. 1 и чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.2, ал.1, т. 1 и чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.87 до чл.92 вкл. от глава Седма, раздел II „Избор на членове на органите на контрол“ и чл.99, ал.8 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-91 от 20. 03. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

 

I. Открива конкурсна процедура за избор на контрольори, за срок от 4 (четири) години, на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност:

1. „Диагностично-консултативен център I – Пловдив” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазара“ № 5;

2. „Диагностично-консултативен център II – Пловдив” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 110;

3. „Диагностично-консултативен център IV – Пловдив” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гергана” № 7;

4. „Диагностично-консултативен център V – Пловдив „Св. Архиеп. Лука” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Съединение” № 42;

5. „Медицински център VI – Пловдив, район Централен” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 59;

6. „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров” № 16;

7. „Диагностично-консултативен център Изток” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Храбрец” № 15;

8. „Диагностично-консултативен център – Пловдив” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „България” № 234;

9. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив“ ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №18;

10. „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив” ЕООД, ЕИК ************* със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 1А;

11. „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68;

12. „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, ЕИК ************* със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15А;

13. „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 59;

14. „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон ’ – Пловдив“ ЕООД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9.

 

II. Конкурсната процедура да се проведе на три етапа:

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критерии за подбор;

2. оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за упражняване на контрол на лечебното заведение – търговско дружество и приноса на кандидата за контрольор за четиригодишен период;

3. провеждане на събеседване с кандидатите.

 

III. Изисквания към кандидатите за контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, икономика или право;

3. да имат най-малко 5 (пет) години професионален опит;

4. да не са поставени под запрещение;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. да не са лишени от право да заемат съответната длъжност;

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия –  до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6. ал.1, т.1-35 и т.38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

11. да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на лечебното заведение;

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;

13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие със същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;

14. да не са управител, негов заместник и наето лице в лечебното заведение;

15. да не са съпруг/съпруга, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на управител, негов заместник и наето лице в лечебното заведение;

16. да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

17. да имат добра репутация и почтеност съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, които се предполагат до доказване на противното;

18. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса ca:

1. заявление за участие – по образец;

2. Автобиография – европейски формат;

3. заверено копие (вярно с оригинала) от диплома за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, икономика или право;

4. копие от документ (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващ наличие на минимум пет години професионален опит;

5. карта за предварителен медицински преглед – оригинал;

6. декларация по образец, че са налице условията по т.ІІІ за удостоверяване на липсата/наличието на обстоятелства по чл.20, ал.1, т.1-8 и 13 от Закона за публичните предприятия и чл.27, ал.1, т.1-7, т. 9 и 14 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала;

7. декларация по образец, че са налице условията по т.ІІІ. 14, 15 и 16 от изискванията, на които следва да отговарят кандидатите;

8. Концепция за упражняване на контрол на лечебното заведение – търговско дружество и приноса на кандидата за контрольор за четиригодишен период, като същата се представи и на електронен носител.

Информация относно съдебния статус и психичното здраве на всеки един от кандидатите се установява служебно, в хода на процедурата от комисията за номиниране и провеждане на конкурса.

Документите по т.IV за участие в конкурсната процедура се приемат в деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1 в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на община Пловдив в раздел „Търгове и конкурси”, подрубрика „Конкурси”.

За участие в конкурса се подава заявление /по образец/, към което се прилагат 2 /два/ отделни плика, както следва:

1. плик №1 съдържа документите, изброени в IV, т.2.,3.,4.,5.,6. и 7;

2. плик №2 съдържа Концепция за упражняване на контрол на лечебното заведение – търговско дружество и приноса на кандидата за контрольор за четиригодишен период – IV, т.8.

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан, непрозрачен плик, надписан с трите имена на кандидата, наименованието на публичното предприятие – лечебно заведение, за което кандидатства за контрольор, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното подаване. За всяко подадено заявление се предоставя входящ номер.

Председателят на комисията, в срок до 7 календарни дни от публикуване на обявата за провеждане на конкурса на интернет страницата на община Пловдив, предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните две години; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура на лечебното заведение; длъжностно щатно разписание на персонала; обобщена справка за изпълнение на договора е РЗОК за предходната година, утвърден образец на договор за възлагане на контрол.

Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, особености и характеристики на дейността на лечебното заведение, източници на финансиране и начини за стабилизиране/подобряване на финансовото състояние на търговското дружество, анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие, мероприятия за постигане на поставените цели.

По време на събеседването може да се поставят допълнителни въпроси касаещи познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана с отчетността на лечебните заведения – търговски дружества и управлението на имуществото им.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура да се публикува на интернет страницата на община Пловдив, в раздел «Търгове и конкурси», подрубрика «Конкурси».

 

V. Назначава комисия за номиниране и провеждане на конкурсна процедура в състав от 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист, един магистър по икономика и един магистър по медицина, а също и трима резервни членове, както следва:

1. Председател: г-н Иван Стоянов – зам.-кмет „Екология и здравеопазване“ в община Пловдив;

2. Членове: г-жа Лилия Недева – и.д. директор на дирекция „Здравеопазване“ в община Пловдив съгласно Заповед №16/19.02.2024г.;

3. д-р Аргир Аргиров – общински  съветник;

4. Димитър Арнаудов – общински съветник;

5. Георги Колев – общински съветник:

резервен председател/магистър по право – г-жа Женя Петкова – зам.-кмет „Финанси, общинска икономика и социална политика“;

резервен магистър по икономика – г-н Николай Енев – гл. инспектор в дирекция „Здравеопазване” и

резервен магистър по медицина – д-р Рада Бояджиева – гл. инспектор в дирекция „Здравеопазване“.

За технически сътрудник определя д-р Красимира Василева – гл. инспектор в дирекция „Здравеопазване”.

Комисията да извърши следните действия:

1. да публикува обява за провеждане на конкурса на интернет страницата на община Пловдив в срок от 2 работни дни от влизане в сила на настоящото решение.

2. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурсната процедура;

3. в срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията да извърши проверка на документите от плик №1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и да изготви списък на допуснатите и недопуснати кандидати;

4. в седемдневен срок от подписването на протокола за първия етап на конкурсната процедура да оцени представените концепции и да допусне до следващия етап на конкурса – събеседване, кандидатите получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на концепцията за развитието на дружеството се формира въз основа на следните критерии:

• съответствие с нормативната уредба;

• съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие – лечебно заведение и с предмета на дейност;

• съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие – лечебно заведение;

• логическа структура на разработката.

5. да проведе събеседване с допуснатите кандидати, като предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване.

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните

критерии:

• степен на познаване на нормативната уредба;

• способност да се планират и взимат компетентни решения;

• административни умения, професионални и делови качества;

• комуникативни способности и организационни способности;

• способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките на концепцията и тази от проведеното събеседване с кандидатите се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване за всеки един от посочените критерии.

6. В 2-дневен срок след провеждането на събеседването с всеки един от допуснатите кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на община Пловдив. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. За резултатите от проведената конкурсна процедура комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. В срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията, окончателният протокол се входира в деловодството на Общински съвет – Пловдив за утвърждаване.

7. В 2-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на община Пловдив.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Пловдив, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на община Пловдив.

За участие в работата на комисията, членовете й не получават възнаграждение.

 

VI. Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнението на настоящето решение.

 

МОТИВИ: Настоящето предложение се приема с правни основания-, чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал. 3, във вр. с ал.1 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.62, ал.1 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.2, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.87 до чл.92 вкл. от глава Седма, раздел II „Избор на членове на органите на контрол“ и чл.99, ал.8 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Фактическо основание: произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в общинските търговски дружества, да вземе решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на контрольори на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 04.04. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 03.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /