Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив

Print Friendly
ПРЕДИШНА   ВЕРСИЯ НА  ДОКУМЕНТА   !!!

ПРИЛОЖЕНИЕ Към Решение № 204, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012г. на Общински съвет – Пловдив

 

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Раздел I Общи положения

Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив” и „Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив”.

(2) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив чрез :

т.1. Улов и обработка на безстопанствените животни /кучета и котки/.

т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане.

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни – домашни любимци и останалите жители на гр. Пловдив.

(4) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Пловдив;

2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради;

3. Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета и котки;

5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.

6. Ръководителите на кастрационни центрове, приюти за животни.

7. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Пловдив.

Раздел II

Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.2. Собствеността върху куче се удостоверява посредством :

1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на кучето.

2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, декларация за одомашняване от приют, и др. обекти регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически и юридически лица, в това число или по наследство. Дози документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт.

Чл.З. Продажбата или дарение на куче на лица под 18 год. се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник.

Регистрация на кучета – домашни любимци

Чл.4. Регистрация на кучета – домашни любимци

(1) Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната регистрацията :

1. Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.

2. За кучета – домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец, съгласно чл. 4. ал. 1, т. 5 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.

3. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При ветеринарната регистрация на кучето – домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.

4. При кучета – домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в срок до 30.09.2012 г.

5. Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за притежаване на куче по образец в районната администрация по местоживеене.

6. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в „Административната електронна база данни (картотека/регистър) на домашните кучета в Пловдив”, и се заплаща „такса за притежаване на куче”. Съществуването на таксата е регламентирано в Закона за местните данъци и такси, а размерът й се определя с решение на Общински съвет – Пловдив.

7. От заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават собствениците на:

(а) кучета на инвалиди – удостоверено от собственика с представяне на

действащо решение от ТЕЛК;

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

(в) кучета, използвани за опитни цели;

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст;

(д) кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

(е) ловни кучета. – удостоверено от собственика с представяне копие на

заверен ловен билет.

(ж) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

8. Обстоятелствата по предходната т.7 се удостоверяват със съответните надлежни документи.

9. Текстът по предходната т.7, буква „а” и буква „е” се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на един собственик. При регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от категориите по буква „а” и „е”, същият заплаща такса за притежаване на куче за всяко следващо животно.

10. Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от заплащане на такса.

11. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано в районната администрация по местоживеене през предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната година да заплати “такса за притежаване на куче” в съответната районна администрация. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от заплащане на „такса за притежаване на куче”, са длъжни само да ги пререгистрират в съответната районна администрация (да препотвърдят обстоятелството, че все още те са собственици на кучето), за което представят ветеринарномедицинския паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода и получават документ за извършената административна пререгистрация – годишно удостоверение.

12. При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок по т. 5 и/или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият се санкционира.

13. Собственици на домашни кучета освободени от заплащане на „такса за притежаване на куче”, при пререгистрация след 31-ви март, заплащат глоба.

14. За куче, което е регистрирано/декларирано в един административен район, а се налага преместването му на друг адрес в същия район или на адрес в друг административен район:

т. 1 Собственикът декларира в районната администрация по нов адрес притежаването на куче, представя издаденото вече удостоверение и бива картотекиран по нов адрес. В случай, че вече е заплатена годишна такса за притежаване на куче по стар адрес, обстоятелството се отразява в забележка в електронния картон и на собственика се издава ново годишно удостоверение за регистрация на куче и платена такса.

т. 2. Общинският служител вписал забележката по т.1 и извършил новото картотекиране/регистрация, по служебен ред уведомява районната администрация, извършила първоначалната регистрация на кучето, за да се закрие и архивира стария картон.

15. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на „Такса за притежаване на куче“, се наказва с глоба.

16. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено районната администрация, извършила картотекирането/регистрацията, с цел електронния картон да бъде закрит и архивиран.

(2) Задължения на общинската администрация, ветеринарните лекари и управителите на обекти, в които се отглеждат дългосрочно, кастрират, временно настаняват или продават кучета и котки :

1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Пловдив, идентифицират домашните котки (при желание от страна на собственника) и домашните кучета при тяхната ветеринарна регистрация, чрез поставяне на микрочип и издаване на ветеринарномедицински паспорт. Стойността на съответната манипулация се заплаща от собственника на животното. След 30.09.2012 г., при установяване липса на идентификация – микрочип на домашно куче, собственикът заплаща глоба.

2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Пловдив, съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД ежемесечно изпращат в ОДБХ и в общината данните за предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче.

3. Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, в срок до 5 дни от продажбата на куче, писмено предоставят на общината дани за собственника (имена, адрес, телефон за връзка) и дани от паспорта на кучето (дата на издаване, имена на ветеринарният лекар, издал паспорта, дата на поставяне и номер на микрочип).

4. Упълномощени представители на районните администрации извършват административната регистрация/електронно картотекиране на домашните кучета. Същите, при установяване нарушения по чл.4, ал.1, т.12 и т.13, имат право да санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява надлежно в съответния картон в електронния регистър.

5. Представителите на Пловдивски общински инспекторат и на ОДБХ-Пловдив, самостоятелно или съвместно извършват проверки за установяване нарушения по реда на чл.4, ал.2, т.1, 2 и 3 и налагат санкции на нарушителите, определении по тази наредба.

Отглеждане на кучета – домашни любимци

Чл.5. Собствениците на домашни кучета са длъжни :

(1) Да се грижат за животните и да не ги изоставят.

(2) Предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.

(3) Да идентифицират своите животни посредством инжектируем транспондер /чип/, както и да се погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпаразитяване и ваксиниране.

(4) Да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

(5) Да осигурят стерилизацията/кастрацията на своето животно, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Чл.6. В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

Чл.7. Реда за отглеждането на кучета и котки – домашни любимци в жилища в режим на етажна собственост, в т.ч. мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник за етажната собственост.

Чл.8. При отглеждане на кучета и котки – домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

Чл.9. (1) Собственикът на имот, върху който се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени), е длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл.34 от ЗЗЖ, но и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.

(2) Ползването на несобствен имот, върху който да се настаняват и отглеждат кучета (домашни или безстопанствени), се удостоверява с нотариално заверен договор, в който се упоменава целта на ползване на имота, броя животни, които ще се настанят, статута на животните (домашни и/или безстопанствени), поемане на отговорността (ангажимента за осигуряване на ограда) по предходната алинея. При липса на нотариално заверен договор, и неосигурени изискванията по предходната ал.1, собственикът на имота се санкционира по реда на чл.9, ал.1.

(3) За всяко животно, отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимо да има :

1. За домашно куче : Редовно издаден ветеринарномедицински паспорт за всяко куче с отразено името на собственика на кучето и Удостоверение от общината за административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за притежаване на куче; регистрация по чл.137 от ЗВМД за развъдник и документ за платена такса в общината по чл.35, ал.5 от ЗЗЖ.

2. За безстопанствено куче : Декларация, издадена от ОП „ЗВК” по реда на чл.47, ал.3 от ЗЗЖ за спазване разпоредбите на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ или Регистрация по реда на ЗВМД за обект приют или временен приют, изграден върху имота.

Размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.10. Размножаване на кучета – домашни любимци

(1) Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеждат с цел развъждане, се регистрират на основание чл. 137 от ЗВД и освен годишна таксата за притежаване на куче за всяко куче, заплащат в касата на съответния административен район и годишна такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗЗЖ, в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(2) Таксата по ал. 1 не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация по ЗВМД.

Раздел III

Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места

Чл. 11. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.

4. Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.

5. Да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето – домашен любимец.

6. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

а. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

б.Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче за текущата или предходната година или копие от него. Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на следващата календарна година от издаването му.

(2) Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.12. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:

1. На територията на детски градини, ясли и училища;

2.На територията на здравни заведения;

3. На територията на обособени детски и спортни площадки;

4. На територията на градските паркове и градини, или определени части от тях, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на кучета – домашни любимци;

5. На места, обозначени от общината със забранителни знаци.

(2) Преминаването на кучета – домашни любимци, водени от своя собственик, водач или стопанин през градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.13, ал.1, т.1 от настоящата наредба.

(3) Задължават се кметовете на районни администрации да изградят обособени (оградени и оборудвани) места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на съответния административен район.

(4) Задължават се районните администрации да обявят на видно място в сградата на администрацията, както и да публикуват в интернет страницата на районната администрация списък на местата, определени за свободно разхождане на домашни кучета. При необходимост списъците да бъдат своевременно актуализирани.

Чл.13. (1) Собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за свободно разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед от кмета на района;

(4) При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да води кучето – домашен любимец на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета – домашни любимци по ал. 2 на чл. 13. Имат право на пътуване само животни, регистрирани съгласно изискванията на чл. 4, ал.1 от настоящата наредба, за които в момента на пътуването могат да бъдат показани редовни документи (ветеринарномедицински паспорт и удостоверение за платена годишна такса).

 

Чл.14. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места;

(2) Когато лицата по предходната алинея не могат да упражнят необходимия надзор, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице в случаи на разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на обществени места.

Раздел IV

Придобиване, отглеждане и размножаване на котки – домашни любимци. Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на котки – домашни любимци

Чл.15. (1) Придобиване и притежаване на котки – домашни любимци се извършва и съгласно чл. 2 от настоящата наредба.

(2) Собствеността върху котка се удостоверява посредством регистрационен документ – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация.

Чл.16. (1) При отглеждане на котка – домашен любимец, собственикът е длъжен да спазва принципите, посочени в чл. 7 и чл.8 от настоящата наредба.

(2) Собственикът е длъжен да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване, съгласно разпоредбите на чл. 5, ал.5 от настоящата наредба.

Раздел V

Изисквания към оторизираните структури за улов и обработка на безстопанствени животни и към управителите на приюти за настаняване на безстопанствени кучета и котки

Чл.17. (1) Безстопанствените и скитащите кучета и котки (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач, и не притежават надлежна идентификация) подлежат на залавяне от служителите на ОП «Зооветеринарен комплекс», външна специализирана структура/организация, упълномощена от Кмета на Общината, и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидении в националното законодателство и местни нормативни уредби.

Чл.18. (1) Куче или котка – домашен любимец, заловено от служителите на специализираното звено при ОП «Зооветеринарен комплекс» се връща на собственика му след представяне на ветеринаромедицинския паспорт на животното, удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година, и след заплащане на глоба.

(2) При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано по реда на ал.1 от ОП «Зооветеринарен комплекс», кучето се кастрира, а на собственика се налага глоба.

1.Собственикът получава животното след представяне на ветеринаромедицинския паспорт на кучето, удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година.

2.В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют или се връща на мястото на залавянето му като се вписва в Регистъра за безстопанствени животни.

Чл.19. (1) Собствениците на умрели домашни кучета :

1. Уведомяват писмено съответната районна администрация по местоживеене за вписване на обстоятелството в Регистъра за домашни кучета;

2. Загробват животните само на определените от Община Пловдив места при условията и реда, установени от Общински съвет – Пловдив.

3. Нарушителите по предходната т. 2 се наказват с глоба и се задължават за своя сметка да преместят трупа на животното на определените от Община Пловдив места.

(2). Собствениците на умрели домашни котки са длъжни да спазват реда по чл.19, ал.1, т.2.

Чл.20. (1) Сигнали за трупове на кучета и котки, намерени на улични платна, в междублокови пространства и други открити обществени места, се подават в съответната районна администрация и/или в ОП „ЗВК”. Не се приемат анонимни сигнали.

(2) Специализираното звено от ОП „ЗВК” до 24 часа след приемане на сигналите по ал.1, прибират труповете за последваща преработка от екарисаж.

(3) В случаите на прибрани трупове на кучета и котки от служителите на ОП „Зооветеринарен комплекс”, животните се идентифицират за собственост, като безстопанствените се предават за последваща преработка, а при установяване на собственик /наличие на татуировка, микрочип или др./, директорът на ОП „ЗВК” предприема необходимото за издирване на собственика. Установеният собственик се санкционира с глоба и се задължава да загроби животното по реда на чл.19, ал.1, т.2 от настоящата наредба.

Чл.21. Ръководителите на оторизираните структури за улов и обработка на безстопанствени кучета и котки, и управителите на приюти за животни по чл.44, ал.1 от Закона за защита на животните, до 10-то число на календарния месец изпращат на кмета на съответната районна администрация данните от регистъра по чл.47, ал.7 от ЗЗЖ, отнасящи се за предходния месец.

Чл.22. (1) Организациите и лицата по чл.49 от ЗЗЖ – поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето в ОП „ЗВК” извършените обезпаразитявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.

(2) Забранява се храненето на безстопанствени котки и кучета с изключение на случаите, в които, хранещият не е Зоодоброволец със сертификат от Кмета на Община Пловдив за полагане грижи за безстопанствените котки или не е подписал декларация по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.

Раздел VI

Мерки при агресивно поведение от страна на куче – безстопанствено или домашен любимец

Чл.23 (1) При подаден писмен сигнал или регистриран сигнал на „зеления телефон” в ОП „ЗВК” за случай на нападение срещу човек или друго житно от куче – безстопанствено или домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се прилагат разпоредбите на чл.114, ал.3 от Наредба № 41/10.12.2008 г. на МЗХ и се извършва проверка на място от представители на мобилната група по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и настоящата наредба;

(2) При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен любимец) телесни повреди, мобилната група изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания;

 

Т.1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче от порода, подробно изброени в чл. 13, ал. 1, както и от друго едро домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Т.2. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче, с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на предходната т.1.

Т.3. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на безстопанствено куче, екип на ОП „ЗВК” залавя кучето и то бива настанено в общинския комплекс, където се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето и излиза с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. Комисията включва : ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар от комплекса, представител на организация за защита на животните. След приключване работата на комисията, се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ.

 

Раздел VII

Административно – наказателни разпоредби

Чл. 24. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Община Пловдив, служителите на Пловдивски общински инспекторат и други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 на чл. 24 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл.25. (1) Контролните органи по чл. 24, ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на животно – домашен любимец, със съдействието на Дирекция „ЕУО”, полицията и /или ОДБХ;

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на общинска полиция.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;

3. Съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Пловдив или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.26. (1) За констатирани нарушения по чл.4, ал.1, т.12 от настоящата наредба, нарушителят заплаща в касата на съответната районна администрация по една пълна такса (в размер на актуалната стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глоба в размер на 30 лв.

(2) За констатирани нарушения по чл.4, ал.1, т.13 от настоящата наредба, нарушителите заплащат глоба в размер на петдесет процента от стойността на годишната такса.

(3) За констатирани нарушения по чл.4, ал.2, т.1 от настоящата наредба, нарушителите заплащат глоба в размер на 200.00 лв

(4) В случаи на нарушения по чл.4, ал.1 с изключение на т.12 и т.13 от настоящата наредба, на собственика на кучето се налага глоба с фиш в размер до 50 лв.При повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв.

(5) За констатирани нарушения на чл. 10, ал. 1 от настоящата наредба, на нарушителя се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 350 до 1000 лв.

(6) На собственици на кучета – домашни любимци, нарушили разпоредбите на чл. 11, ал.1, т.2 и т.4 от настоящата наредба се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., за което се издава наказателно постановление.

(7) За констатирани нарушения по чл. 11, ал.1, т.5 и т.6 от настоящата наредба, на нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв.;

(8) За констатирани нарушения по чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 400 лв.;

(9) В случай, че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на животното – домашен любимец, съгласно чл. 5, ал. 5 и чл. 16, ал. 2 от настоящата наредба, му се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение от 300 до 500 лв.

(10) За констатирани нарушения по чл. 18, ал. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 100.00 лв., платими в ОП «ЗВК».

(11) За констатирани нарушения по чл. 18, ал. 2 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 200.00 лв., платими в ОП «ЗВК».

(12) За констатирани нарушения по чл. 20, ал. 3 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 200 лв.

(13) За констатирани нарушения по чл. 23, ал. 2, т.1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 5 000 лв., а когато кучето е собственост на юридическо лице и/или грижите и отглеждането му се извършва от юридическо лице на същото се налага санкция в размер до 30 000 лв.

(14) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(15) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение от 250 до 500 лв.

(16) За явно маловажни случаи, установени при извършването им, овластените по чл.24, ал.1 от настоящата наредба длъжностни лица налагат глоба от 10 лв. срещу издаване на квитанция.

(17) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.27. Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и мероприятия, включени в Плановете за действие към Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив.

Раздел VIII

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на наредбата:

1. „животно – домашен любимец“ е всяко куче или котка, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел;

2. „идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

3. „безстопанствени кучета и котки” са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач”.

4. „кастрация“ – отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

5. „агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно“, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

6. „търговия с животни – домашни любимци“ са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

7. „приют за животни“ е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

8. „мобилна група“ – комисия, сформирана със заповед на кмета на общината, в която участват представители на Пловдивски общински инспекторат, общинска полиция, представител на неправителствена организация. Мобилната група извършва проверки за регистрацията на кучета – домашни любимци и на сигнали, относно нарушения изискванията на наредбата. Проверката може да се извърши при присъствие на половината от членовете на комисията, като при извършване на проверка на място, поне единия от тях да е служител на Общинска полиция – Пловдив.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 204, взето с Протокол № 10 от 31. 05. 2012 г. на Общински съвет – Пловдив.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Пловдив и на упълномощени от него лица.

§ 3. С приемането на настоящата наредба от Общински съвет-Пловдив се отменя действието на раздел VІІ от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 199, Взето с Протокол № 10 от 28. 05. 2009 г.