Решение 283

Р Е Ш Е Н И Е № 283 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Дарение на парични средства в размер на 2000 /две хиляди/ лева на Т. Д. /ЕГН *************/ поради възникнал пожар в дома   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на

Решение 282

Р Е Ш Е Н И Е № 282 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Промяна на броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пловдив от 976 на 1500, считано от 01. 12. 2023 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на

Решение 281

Р Е Ш Е Н И Е № 281 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отпускане на 35 010 (тридесет и пет хиляди и десет) лева за подпомагане на деца с изявени дарби, по Протокол № 1 от 28. 08. 2023 г. на назначената от Кмета на Община Пловдив

Решение 280

Р Е Ш Е Н И Е № 280 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Кандидатстване на Община Пловдив в партньорство с концепция за интегрирани териториални инвестиции по BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ

Решение 279

Р Е Ш Е Н И Е № 279 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Допълнение на Решение № 3, взето с Протокол № 3 от 13. 01. 2023 г. на Общински съвет – Пловдив относно кандидатстване на Община Пловдив с проектни предложения по процедура BG-RRP-1.007