Решение 204

Р Е Ш Е Н И Е № 204 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ 03. 08. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична общинска собственост на недвижим имот –

Решение 203

Р Е Ш Е Н И Е № 203 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ 03. 08. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за част от кв. 14 по плана на ПУП-ПУР на кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив ПО

Решение 202

Р Е Ш Е Н И Е № 202 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ 03. 08. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ съгласно чл. 150 от ЗУТ за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура, собственост на „А1

Решение 201

Р Е Ш Е Н И Е № 201 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ 03. 08. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за част от кв. 21 по ПУП – ПУР с устройствени зони на Жилищен парк

Решение 200

Р Е Ш Е Н И Е № 200 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ 03. 08. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Кандидатстване по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Райчев –