Решение 128

Р Е Ш Е Н И Е № 128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  07. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на д-р Валерия Славова за управител на „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен” ЕООД, лечебно заведение с едноличен собственик на капитала

Решение 127

Р Е Ш Е Н И Е № 127 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  07. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Северен”, ул.”Васил Левски”№ 95,

Решение 126

Р Е Ш Е Н И Е № 126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  07. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:

Решение 125

Р Е Ш Е Н И Е № 125 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  07. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Книжарница,

Решение 124

Р Е Ш Е Н И Е № 124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  07. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: