Решение 289

Р Е Ш Е Н И Е № 289 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 22, взето с протокол № 4 от 17.02.2005 г. на

Решение 288

Р Е Ш Е Н И Е № 288 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Осигуряване на средства за хранене в диетични трапезарии на нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив за 2022 година   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на

Решение 287

Р Е Ш Е Н И Е № 287 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаван под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост,

Решение 286

Р Е Ш Е Н И Е № 286 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.

Решение 285

Р Е Ш Е Н И Е № 285 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: