Решение 138

Р Е Ш Е Н И Е № 138 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  18. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Димчо Петров, Стефан Послийски, Владимир Кисьов, Иван Црънчев –

Решение 137

Р Е Ш Е Н И Е № 137 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  18. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив,

Решение 136

Р Е Ш Е Н И Е № 136 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  18. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.

Решение 135

Р Е Ш Е Н И Е № 135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  18. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Участие на община Пловдив в редовно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив“ на 12.05. 2022 г. от 14,00 ч.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет

Решение 134

Р Е Ш Е Н И Е № 134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  18. 04. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на съгласие за временно настаняване на лица търсещи и/или получили закрила временна/международна по смисъла на Закона за убежището и бежанците в част от недвижим