Решение 125

Р Е Ш Е Н И Е № 125 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив за 2023г. с Отчети за дейността на организациите-членове към ОСНВ – Пловдив за 2023г.; Отчет на ОСНВ – Пловдив за изпълнение

Решение 124

Р Е Ш Е Н И Е № 124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Отчета за изпълнение на „Годишната програма за развитие на туризма в Община Пловдив за 2023 година“ и приемане на „Годишна програма за развитие на

Решение 123

Р Е Ш Е Н И Е № 123 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности през 2023 г. и Отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров –

Решение 122

Р Е Ш Е Н И Е № 122 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив   ПО

Решение 121

Р Е Ш Е Н И Е № 121 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Предоставяне за управление на ДГ „Червената шапчица“ на сграда с идентификатор 56784.540.623.1 по КККР, находища се в гр. Пловдив, ул. „Проф. д-р Иван Митев“ № 1, и разкриването й като нов