Решение 103

Р Е Ш Е Н И Е № 103 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отпускане на 12 300 (дванадесет хиляди и триста) лева за подпомагане на деца с изявени дарби, по Протокол № 1 от 12. 04. 2021 г. на назначената от Кмета на Община Пловдив

Решение 102

Р Е Ш Е Н И Е № 102 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с

Решение 101

Р Е Ш Е Н И Е № 101 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за сключване на Допълнително споразумение към Споразумение № 18ДГ-36/ 17. 01. 2018 г./ 5984/ 12.01.2018 г., между ДП „Национална компания „Железопътна

Решение 100

Р Е Ш Е Н И Е № 100 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на извънредното Общо събрание на

Решение 99

Р Е Ш Е Н И Е № 99 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Разрешение за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, включени в Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти –