Решение 293

Р Е Ш Е Н И Е № 293 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Бюджета на община Пловдив за 2023 г., Индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и Бюджетната прогноза за местните дейности за периода

Решение 292

Р Е Ш Е Н И Е № 292 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив  за 2022 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140

Решение 291

Р Е Ш Е Н И Е № 291 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на План-сметка за приходите и необходимите разходи ш 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На

Решение 290

Р Е Ш Е Н И Е № 290 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, терен с

Решение 289

Р Е Ш Е Н И Е № 289 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив,