Наредба за цените на общинските недвижими имоти

На основание чл.22, ал.3 от ЗОС Н А Р Е Д Б А ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ         Приложение към Решение № 181, взето с Протокол № 22 от 6 юли 2000 г., изм. с Р. № 321, Пр. № 16 от 2 август 2004 г., Р. № 461, Пр. № 22 от 30 ноември 2006