Правилник за подпомагане на деца с изявени дарби от училища в град Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩА В ГР. ПЛОВДИВ  ( Приет с Р. № 261, Пр. № 19 от 8.7.2010г., Отм. с Решение № 186, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016  г. ) Чл. 1. С този Правилник се определят реда, начина на отпускане и отчитането на средствата от

Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив, реда за удостояване и тяхното връчване

Отменен с Решение № 455, взето с Протокол № 20 от 29.11.2018г   Приложение Към Решение № 411, взето с Протокол № 16 от 27. 09. 2012 г. ПРАВИЛНИК  ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ, РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ И ТЯХНОТО ВРЪЧВАНЕ   Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ