Наредба за концесиите

Н А Р Е Д Б А ЗА КОНЦЕСИИТЕ   Приложение към Решение № 48, взето с Протокол № 7 от 22 март 2005 г.ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №188, ПР №9 от 17.05.2012                               Г л а в а  п ъ р в а                                 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ         Чл. 1. (1) С

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив

( Отменена с Решение №407, взето с Протокол №20 от 13.11.2013г.)   НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Приета с Решение № 207, взето с Протокол № 10 от 20 май 2004 г., изм. с Р. № 254, Пр. № 11 от 24 юни 2004

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в град Пловдив

НАРЕДБА  ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ГРАД ПЛОВДИВ Приета с Решение № 533, взето с Протокол № 23 от 18 декември 2003 г., изм. и доп. с Р № 76, Пр. № 3 от 26 февруари 2004 г., доп. с Р. № 389, Пр. № 19 от 7 октомври 2004 г., изм. и доп. с Р. № 6, Пр. № 1 от

Наредба за цените на общинските недвижими имоти

На основание чл.22, ал.3 от ЗОС Н А Р Е Д Б А ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ         Приложение към Решение № 181, взето с Протокол № 22 от 6 юли 2000 г., изм. с Р. № 321, Пр. № 16 от 2 август 2004 г., Р. № 461, Пр. № 22 от 30 ноември 2006