Правилник за подпомагане на деца с изявени дарби от училища в град Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩА В ГР. ПЛОВДИВ  ( Приет с Р. № 261, Пр. № 19 от 8.7.2010г., Отм. с Решение № 186, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016  г. ) Чл. 1. С този Правилник се определят реда, начина на отпускане и отчитането на средствата от

Наредба за концесиите

Н А Р Е Д Б А ЗА КОНЦЕСИИТЕ   Приложение към Решение № 48, взето с Протокол № 7 от 22 март 2005 г.ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №188, ПР №9 от 17.05.2012                               Г л а в а  п ъ р в а                                 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ         Чл. 1. (1) С

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив

( Отменена с Решение №407, взето с Протокол №20 от 13.11.2013г.)   НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Приета с Решение № 207, взето с Протокол № 10 от 20 май 2004 г., изм. с Р. № 254, Пр. № 11 от 24 юни 2004

Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив, реда за удостояване и тяхното връчване

Отменен с Решение № 455, взето с Протокол № 20 от 29.11.2018г   Приложение Към Решение № 411, взето с Протокол № 16 от 27. 09. 2012 г. ПРАВИЛНИК  ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ПЛОВДИВ, РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ И ТЯХНОТО ВРЪЧВАНЕ   Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в град Пловдив

НАРЕДБА  ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ГРАД ПЛОВДИВ Приета с Решение № 533, взето с Протокол № 23 от 18 декември 2003 г., изм. и доп. с Р № 76, Пр. № 3 от 26 февруари 2004 г., доп. с Р. № 389, Пр. № 19 от 7 октомври 2004 г., изм. и доп. с Р. № 6, Пр. № 1 от