Решение № 97

Р Е Ш Е Н И Е № 97 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на решение № 76, взето с протокол № 8 от 17.03.2011 г. на Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общински

Решение № 96

Р Е Ш Е Н И Е № 96 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на решение № 72, взето с протокол № 8 от 17.03.2011 г. на Общински съвет – Пловдив ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов

Решение № 95

Р Е Ш Е Н И Е № 95 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Закриване на ОУ ‘Христо Смирненски’, ул.’Янко Сакъзов’ 2а, считано от 01.09.2011 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т.

Решение № 94

Р Е Ш Е Н И Е № 94 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 07. 04. 2011 г. О Т Н О С Н О : Отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ – Пловдив за 2010 г.;Отчет за изпълнеине на план-сметката за разпределение на средства за финансово обезпечаване на мероприятията за изпълнение на

Решение № 93

Р Е Ш Е Н И Е № 93 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 07. 04. 2011 г. О Т Н О С Н О : Актуализиране на годишната програма за управлениеи разпореждане с имоти–общинска собственост по чл.4, ал.7 от НРПУРОИ чрез включване в програмата на обект-частна общинска собственост,