Решение 181

Р Е Ш Е Н И Е № 181 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    I. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център Изток“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 4

Решение 180

Р Е Ш Е Н И Е № 180 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център – Пловдив” ЕООД – общинско лечебно заведение

Решение 179

Р Е Ш Е Н И Е № 179 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Годишния обобщен доклад на Кмета на община Пловдив за резултатите от дейността на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена

Решение 178

Р Е Ш Е Н И Е № 178 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    І. Приемане на годишните финансови отчети за 2023г. и годишните доклади за дейността на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност,

Решение 177

Р Е Ш Е Н И Е № 177 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    I. Приемане на годишните финансови отчети за 2023г. и годишните доклади за дейността на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност,