Решение 344

Р Е Ш Е Н И Е № 344 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Провеждане на конкурс за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина – Пловдив” ЕООД – с едноличен собственик на капитала община

Решение 343

Р Е Ш Е Н И Е № 343 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център I- Пловдив” ЕООД да сключи имуществена застраховка със „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и застраховка

Решение 342

Р Е Ш Е Н И Е № 342 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    I. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив” ЕООД да проведе публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за

Решение 341

Р Е Ш Е Н И Е № 341 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    I. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив” ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок

Решение 340

Р Е Ш Е Н И Е № 340 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ 03. 10. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД за закупуване на нов лек автомобил, с прогнозна стойност до 25 000 лв. с ДДС, със собствени финансови