Решение 136

Р Е Ш Е Н И Е № 136 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    Отчет по чл. 19 (8) от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за първо тримесечие на 2023 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Панов – Зам.-кмет на община

Решение 135

Р Е Ш Е Н И Е № 135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Възможност за кандидатстване на Община Пловдив по Процедура за подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за

Решение 134

Р Е Ш Е Н И Е № 134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно

Решение 133

Р Е Ш Е Н И Е № 133 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ -  Пловдив“ АД да гласува по проекторешенията, включенн в дневния ред на редовното

Решение 132

Р Е Ш Е Н И Е № 132 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Добри Войников“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, който